“Cút về đất nước của chúng mày đi!” Gia đình đa văn hóa gia tăng, nhưng vẫn còn định kiến và phân biệt đối xử tại Hàn Quốc.

8563

“𝙲𝚞́𝚝 𝚟𝚎̂̀ đ𝚊̂́𝚝 𝚗𝚞̛𝚘̛́𝚌 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚖𝚊̀𝚢 đ𝚒!” 𝙶𝚒𝚊 đ𝚒̀𝚗𝚑 đ𝚊 𝚟𝚊̆𝚗 𝚑𝚘́𝚊 𝚐𝚒𝚊 𝚝𝚊̆𝚗𝚐, 𝚗𝚑𝚞̛𝚗𝚐 𝚟𝚊̂̃𝚗 𝚌𝚘̀𝚗 đ𝚒̣𝚗𝚑 𝚔𝚒𝚎̂́𝚗 𝚟𝚊̀ 𝚙𝚑𝚊̂𝚗 𝚋𝚒𝚎̣̂𝚝 đ𝚘̂́𝚒 𝚡𝚞̛̉. (“너희 나라로 돌아가!” 다문화가정 늘지만 여전한 편견·차별 )

𝙺𝚑𝚒 𝚜𝚘̂́ 𝚕𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚌 𝚌𝚞𝚘̣̂𝚌 𝚑𝚘̂𝚗 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚌 𝚐𝚒𝚊 đ𝚒̀𝚗𝚑 đ𝚊 𝚟𝚊̆𝚗 𝚑𝚘́𝚊 𝚝𝚊̣𝚒 𝚝𝚊̆𝚗𝚐 𝚕𝚎̂𝚗, 𝚔𝚑𝚘𝚊̉𝚗𝚐 𝟷 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝟷0 𝚌𝚊̣̆𝚙 𝚟𝚘̛̣ 𝚌𝚑𝚘̂̀𝚗𝚐 𝚝𝚊̣𝚒 𝙷𝚊̀𝚗 𝚀𝚞𝚘̂́𝚌 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚗𝚊𝚢 𝚕𝚊̀ 𝚌𝚊́𝚌 𝚌𝚊̣̆𝚙 𝚟𝚘̛̣ 𝚌𝚑𝚘̂̀𝚗𝚐 đ𝚊 𝚟𝚊̆𝚗 𝚑𝚘́𝚊. (다문화가정 결혼 건수가 늘면서 결혼하는 𝟷0쌍 중 𝟷쌍 정도는 이제 다문화 부부입니다.)

𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝟸0 𝚎𝚖 𝚋𝚎́ đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚛𝚊 𝚝𝚊̣𝚒 𝙷𝚊̀𝚗 𝚀𝚞𝚘̂́𝚌 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚌𝚘́ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚎𝚖 𝚕𝚊̀ 𝚌𝚘𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚐𝚒𝚊 đ𝚒̀𝚗𝚑 đ𝚊 𝚟𝚊̆𝚗 𝚑𝚘́𝚊. ( 아기도 𝟸0명 중 𝟷명꼴로 다문화가정에서 태어납니다.)

Đ𝚊̂𝚢 𝚕𝚊̀ 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 đ𝚊 𝚟𝚊̆𝚗 𝚑𝚘́𝚊 đ𝚊̃ 𝚝𝚛𝚘̛̉ 𝚝𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚟𝚒𝚎̂𝚗 𝚋𝚒̀𝚗𝚑 đ𝚊̆̉𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚡𝚊̃ 𝚑𝚘̣̂𝚒 𝚌𝚞̉𝚊 𝙷𝚊̀𝚗 𝚀𝚞𝚘̂́𝚌. ( 이렇게 우리 사회의 동등한 구성원으로 자리 잡은 다문화 사람들.)

𝙽𝚑𝚞̛𝚗𝚐 𝚖𝚊̣̆𝚌 𝚍𝚞̀ đ𝚊̃ 𝚝𝚘̂́𝚝 𝚑𝚘̛𝚗 𝚡𝚞̛𝚊 𝚔𝚑𝚊́ 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞, 𝚝𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚒𝚎̂𝚗 đ𝚒̣𝚗𝚑 𝚔𝚒𝚎̂́𝚗 ​​𝚟𝚊̀ 𝚙𝚑𝚊̂𝚗 𝚋𝚒𝚎̣̂𝚝 đ𝚘̂́𝚒 𝚡𝚞̛̉ 𝚟𝚊̂̃𝚗 𝚌𝚘̀𝚗 𝚛𝚊̂́𝚝 𝚖𝚊̃𝚗𝚑 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚝. ( 그런데 많이 나아졌다고는 하지만 곳곳에 자리 잡은 편견과 차별은 여전해 인식 전환이 절실합니다.

𝙽𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚙𝚑𝚞̣ 𝚗𝚞̛̃ 𝟺0 𝚝𝚞𝚘̂̉𝚒 đ𝚎̂́𝚗 𝚝𝚞̛̀ 𝙿𝚑𝚒𝚕𝚒𝚙𝚙𝚒𝚗𝚎𝚜 𝚗𝚊̀𝚢 đ𝚊̃ 𝚜𝚘̂́𝚗𝚐 𝚘̛̉ 𝙷𝚊̀𝚗 𝚀𝚞𝚘̂́𝚌 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝟸0 𝚗𝚊̆𝚖. (𝟸0년째 한국살이 중인 필리핀 출신의 이 𝟺0대 여성.)

𝚂𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 𝚕𝚢 𝚑𝚘̂𝚗 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚌𝚑𝚘̂̀𝚗𝚐 𝙷𝚊̀𝚗 𝚀𝚞𝚘̂́𝚌, 𝚌𝚘̂ 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚗𝚞𝚘̂𝚒 𝟹 đ𝚞̛́𝚊 𝚌𝚘𝚗 𝚗𝚑𝚘̉, 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 𝚕𝚊̂́𝚢 đ𝚒 𝚗𝚞̛𝚘̛́𝚌 𝚖𝚊̆́𝚝 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚘̂ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚌𝚑𝚒̉ 𝚕𝚊̀ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚑𝚊𝚢 𝟸 𝚗𝚐𝚊̀𝚢. ( 한국인 남편과 이혼한 뒤 아이 셋을 혼자 키우며 눈물을 훔친 날이 하루이틀이 아닙니다.)

Đ𝚊̣̆𝚌 𝚋𝚒𝚎̣̂𝚝, 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚝 𝚔𝚑𝚘́ 𝚔𝚑𝚊̆𝚗 𝚖𝚘̂̃𝚒 𝚔𝚑𝚒 𝚌𝚘̂ 𝚌𝚊̉𝚖 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 đ𝚒̣𝚗𝚑 𝚔𝚒𝚎̂́𝚗 ​​𝚌𝚞̉𝚊 𝚐𝚒𝚊́𝚘 𝚟𝚒𝚎̂𝚗 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚌𝚘𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚖𝚒̀𝚗𝚑. ( 특히, 아이 선생님의 편견 어린 시선이 느껴질 때가 힘들었다고 합니다. )

𝙿𝚑𝚞̣ 𝚗𝚞̛̃ 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚙 𝚌𝚞̛ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚐𝚒𝚊 đ𝚒̀𝚗𝚑 đ𝚊 𝚟𝚊̆𝚗 𝚑𝚘́𝚊 / Đ𝚊̃ 𝚜𝚞̛̉𝚊 𝚐𝚒𝚘̣𝚗𝚐 𝚗𝚘́𝚒: ” Đ𝚞̛́𝚊 𝚌𝚘𝚗 𝚕𝚘̛́𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚘̂ đ𝚊̃ 𝚝𝚞̛̀𝚗𝚐 𝚋𝚒̣ 𝚋𝚊̣𝚗 𝚋𝚎̀ 𝚌𝚘̂ 𝚕𝚊̣̂𝚙 𝚟𝚊̀ 𝚝𝚊̂̉𝚢 𝚌𝚑𝚊𝚢 𝚘̛̉ 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚑𝚘̣𝚌. 𝙲𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚗𝚘́𝚒 ” 𝙲𝚞̛́ 𝚌𝚞́𝚝 𝚟𝚎̂̀ đ𝚊̂́𝚝 𝚗𝚞̛𝚘̛́𝚌 𝚌𝚞̉𝚊 𝚖𝚊̀𝚢 đ𝚒 “. (Đ𝚞̛́𝚊 𝚌𝚘𝚗 𝚝𝚑𝚞̛́ 𝟹 ) 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚋𝚒̣ 𝚐𝚒𝚊́𝚘 𝚟𝚒𝚎̂𝚗 đ𝚊̂̉𝚢 𝚌𝚑𝚘 𝚖𝚘̣𝚒 𝚕𝚘̂̃𝚒 𝚕𝚊̂̀𝚖 𝚌𝚑𝚘 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚗𝚘́ . Đ𝚞̛𝚊 𝚌𝚘𝚗 đ𝚎̂́𝚗 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚢𝚎̂𝚗 𝚝𝚊̂𝚖. “] ( [다문화 이주 여성/음성변조 : “큰 애가 학교에서 왕따(당)한 경험이 있거든요. 그냥 자기 나라 가라고. (셋째) 선생님은 우리 아이만 모든 걸 잘못했다고 하는 거예요. 학교 가는 것도 마음이 안 놓여요.”])

𝙼𝚘̣̂𝚝 𝚝𝚑𝚒̣ 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛̉𝚗𝚐 đ𝚒̣𝚊 𝚙𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚘̛̉ 𝙷𝚊̀𝚗 𝚀𝚞𝚘̂́𝚌 đ𝚊̃ 𝚗𝚘́𝚒 𝚟𝚎̂̀ 𝚌𝚘𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚊́𝚌 𝚐𝚒𝚊 đ𝚒̀𝚗𝚑 đ𝚊 𝚟𝚊̆𝚗 𝚑𝚘́𝚊 𝚕𝚊̀ ‘ 𝙲𝚘𝚗 𝚕𝚊𝚒’ 𝚟𝚊̀ ‘𝚃𝚊̣𝚙 𝙲𝚑𝚞̉𝚗𝚐’ 𝚟𝚊̀ 𝚋𝚒̣ đ𝚊́𝚗𝚑 đ𝚊̣̂𝚙. 𝚅𝚊̀ 𝚋𝚒̣ 𝚙𝚑𝚊̉𝚗 đ𝚘̂́𝚒 𝚖𝚊̣𝚗𝚑 𝚖𝚎̃. ( 한 지방자치단체 시장은 다문화 가정을 가리켜 ‘잡종’ ‘튀기’라 발언했다 뭇매를 맞기도 했습니다.)

𝚂𝚘̂́ 𝚟𝚞̣ 𝚋𝚊̆́𝚝 𝚐𝚒𝚞̛̃ 𝚟𝚒̀ 𝚋𝚊̣𝚘 𝚕𝚞̛̣𝚌 𝚐𝚒𝚊 đ𝚒̀𝚗𝚑 đ𝚊 𝚟𝚊̆𝚗 𝚑𝚘́𝚊 đ𝚊̃ 𝚝𝚊̆𝚗𝚐 𝚐𝚊̂̀𝚗 𝟷0 𝚕𝚊̂̀𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚊̆𝚖 𝚗𝚊̆𝚖 𝚚𝚞𝚊, 𝚟𝚊̀ 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚌𝚞𝚘̣̂𝚌 đ𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚝𝚛𝚊 𝚌𝚑𝚘 𝚝𝚑𝚊̂́𝚢 𝚛𝚊̆̀𝚗𝚐 𝟺 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚜𝚘̂́ 𝟷0 𝚙𝚑𝚞̣ 𝚗𝚞̛̃ 𝚍𝚒 𝚌𝚞̛ đ𝚊̃ 𝚔𝚎̂́𝚝 𝚑𝚘̂𝚗 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚌𝚑𝚘̂̀𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝙷𝚊̀𝚗 𝚀𝚞𝚘̂́𝚌 đ𝚊̃ 𝚝𝚛𝚊̉𝚒 𝚚𝚞𝚊 𝚋𝚊̣𝚘 𝚕𝚞̛̣𝚌 𝚐𝚒𝚊 đ𝚒̀𝚗𝚑. ( 다문화 가정 폭력 검거 건수가 최근 𝟻년 사이 𝟷0배 가까이 늘었고, 결혼 이주여성 𝟷0명 중 𝟺명이 가정폭력을 경험했다는 조사 결과도 있습니다.)

𝚅𝚊̀𝚘 𝚝𝚘̂́𝚒 𝙲𝚑𝚞̉ 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚝, 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚕𝚘̛̀𝚒 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚎́ 𝙻𝚊-𝙴𝚞𝚗-𝙻𝚎𝚎 𝚟𝚊̀ 𝚆𝚒𝚕𝚕𝚒𝚊𝚖, 𝚟𝚞̛̀𝚊 𝚔𝚑𝚘́𝚌 𝚟𝚞̛̀𝚊 𝚌𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒 𝚌𝚑𝚘̛𝚒 đ𝚞̀𝚊, 𝚟𝚊̀ 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚖𝚊̂̃𝚞 𝚗𝚘̂̉𝚒 𝚝𝚒𝚎̂́𝚗𝚐 𝙷𝚊𝚗 𝙷𝚢𝚞𝚗-𝚖𝚒𝚗, 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚛𝚊 𝚐𝚒𝚞̛̃𝚊 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚌𝚑𝚊 𝙽𝚒𝚐𝚎𝚛𝚒𝚊 𝚟𝚊̀ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚖𝚎̣ 𝙷𝚊̀𝚗 𝚀𝚞𝚘̂́𝚌. 𝙼𝚘̣̂𝚝 𝚖𝚊̣̆𝚝 𝚔𝚑𝚞𝚊̂́𝚝 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚡𝚊̃ 𝚑𝚘̣̂𝚒 𝙷𝚊̀𝚗 𝚀𝚞𝚘̂́𝚌. ( 일요일 밤, 나은이와 윌리엄의 말 한마디, 행동 하나에 울고 웃고 나이지리아인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어난 모델 한현민 씨에 환호하는 것과는 다른, 이면의 우리 모습입니다.)

𝙱𝚊̂𝚢 𝚐𝚒𝚘̛̀ 𝚜𝚘̂́ 𝚕𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐 𝚑𝚘̣̂ 𝚐𝚒𝚊 đ𝚒̀𝚗𝚑 đ𝚊 𝚟𝚊̆𝚗 𝚑𝚘́𝚊 𝚝𝚊̣𝚒 𝙷𝚊̀𝚗 𝚀𝚞𝚘̂́𝚌 đ𝚊̃ 𝚟𝚞̛𝚘̛̣𝚝 𝚚𝚞𝚊́ 𝟷 𝚝𝚛𝚒𝚎̣̂𝚞, 𝚐𝚒𝚘̛̀ 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝙷𝚊̀𝚗 𝚀𝚞𝚘̂́𝚌 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚌𝚑𝚊̂́𝚙 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚑𝚘̣ 𝚕𝚊̀ 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚟𝚒𝚎̂𝚗 𝚋𝚒̀𝚗𝚑 đ𝚊̆̉𝚗𝚐 đ𝚘́𝚗𝚐 𝚐𝚘́𝚙 𝚌𝚑𝚘 𝚡𝚊̃ 𝚑𝚘̣̂𝚒 𝚌𝚞̉𝚊 đ𝚊̂́𝚝 𝚗𝚞̛𝚘̛́𝚌 𝙷𝚊̀𝚗 𝚀𝚞𝚘̂́𝚌. ( 다문화 가구원 수가 𝟷00만 명이 넘어선 지금, 이제는 이들을 우리 사회에 기여하고 있는 동등한 구성원으로 받아들여야 한다는 지적입니다.)

𝙶𝚒𝚊́𝚘 𝚜𝚞̛ 𝙷𝚊𝚗-𝚞𝚙 𝙹𝚊𝚗𝚐 / 𝚅𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚗𝚐𝚑𝚒𝚎̂𝚗 𝚌𝚞̛́𝚞 𝚟𝚎̂̀ đ𝚊 𝚟𝚊̆𝚗 𝚑𝚘́𝚊 𝚌𝚞̉𝚊 Đ𝚊̣𝚒 𝚑𝚘̣𝚌 𝚗𝚞̛̃ 𝙴𝚠𝚑𝚊 : “𝙲𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚝𝚑𝚞̛̀𝚊 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚛𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚑𝚘̣ 𝚌𝚞𝚗𝚐 𝚕𝚊̀ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚙𝚑𝚊̂̀𝚗 đ𝚊𝚗𝚐 đ𝚘́𝚗𝚐 𝚐𝚘́𝚙 𝚌𝚑𝚘 𝚡𝚊̃ 𝚑𝚘̣̂𝚒 𝙷𝚊̀𝚗 𝚀𝚞𝚘̂́𝚌 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒, 𝚟𝚊̀ 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚝𝚑𝚞̛̀𝚊 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚑𝚘̣ 𝚕𝚊̀ 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚟𝚊̀ 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚌𝚘́ 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚢𝚎̂̀𝚗 𝚕𝚘̛̣𝚒 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝙷𝚊̀𝚗 𝚀𝚞𝚘̂́𝚌.”] ( [장한업/이화여대 다문화연구소장 : “일정 부분 우리 한국사회에 기여하고 있다는, 이들도 우리와 똑같은 인간이고, 똑같은 권리를 가진 사람들이라는 것을 인정을 해야죠.”])

Đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚌𝚑𝚘 𝚕𝚊̀ đ𝚊̃ 𝚝𝚘̂́𝚝 𝚑𝚘̛𝚗 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚜𝚘 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛́𝚌 đ𝚊̂𝚢, 𝚝𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚒𝚎̂𝚗 đ𝚒̣𝚗𝚑 𝚔𝚒𝚎̂́𝚗 𝚟𝚊̀ 𝚙𝚑𝚊̂𝚗 𝚋𝚒𝚎̣̂𝚝 đ𝚘̂́𝚒 𝚡𝚞̛̉, 𝚟𝚊̂̃𝚗 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚝𝚒̀𝚖 𝚝𝚑𝚊̂́𝚢 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚘𝚊̀𝚗 𝚡𝚊̃ 𝚑𝚘̣̂𝚒 𝚌𝚞̉𝚊 𝙷𝚊̀𝚗 𝚀𝚞𝚘̂́𝚌. ( 많이 나아졌다고는 하지만 여전히 우리 사회 곳곳에 자리하고 있는 편견과 차별.)

𝙱𝚊̂𝚢 𝚐𝚒𝚘̛̀ 𝚕𝚊̀ 𝚕𝚞́𝚌 đ𝚎̂̉ 𝚝𝚑𝚞̛̀𝚊 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚜𝚞̛̣ 𝚔𝚑𝚊́𝚌 𝚋𝚒𝚎̣̂𝚝 𝚟𝚊̀ 𝚝𝚑𝚊𝚢 đ𝚘̂̉𝚒 𝚗𝚘́ 𝚝𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚜𝚞̛́𝚌 𝚖𝚊̣𝚗𝚑 𝚌𝚞̉𝚊 𝚜𝚞̛̣ 𝚝𝚘̂̀𝚗 𝚝𝚊̣𝚒 𝚜𝚘𝚗𝚐 𝚜𝚘𝚗𝚐. ( 이젠 ‘다름’을 인정하고 공존의 힘으로 바꿔야 할 때입니다.)

𝙺𝙱𝚂 뉴스 공아영입니다.