70.000 ca sinh nở trong quý 3 … Tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc giảm xuống 0,88 người.

30

70.000 ca sinh trong vòng 3 … Nâng cấp của sinh Hàn Hàn, 0,88 (70.000 ca sinh trong quý thứ ba Tổng tỷ lệ sinh 0,88)

Mạnh mẽ với sinh ra, trong khi sinh ra là một trong những mối quan hệ của Hàn Quốc. (Tổng tỷ lệ sinh, số lần sinh dự kiến ​​trong quý ba sẽ giảm xuống dưới 80.000 và một phụ nữ có khả năng có một cuộc đời, là thấp nhất trong quý thứ ba.)

Theo thống kê thống kê quốc gia, số ca sinh quốc gia trong khu vực 3 là 73.793 ca, ích 6.687 ca so với 3 phần của trò chơi, trong trò chơi trong trò chơi điện tử. Cách 0,88, 0,05 vì vậy có thể mang lại 3 năm. (Theo Cục Thống kê Quốc gia, số ca sinh quốc gia trong quý 3 là 73.793, giảm 6.687 so với quý 3 năm ngoái, thấp nhất trong quý 3 và tổng tỷ suất sinh là 0,88, giảm 0,08 so với quý 3 năm ngoái, thấp nhất kể từ năm 2008). I).

Cẩn ca sinh kết hợp với 9 con là 24.123, 7,5% vì vậy, một trong số đó (Số lần sinh vào tháng 9 cũng là 24.123, giảm 7,5% so với một năm trước, mức thấp nhất từng được ghi nhận trong 42 tháng.)

Dịch Theo: 연합뉴스