Nợ công của Hàn Quốc vượt quá 14 triệu won trên một đầu người…

32

Nợ công của Hàn Quốc vượt quá 14 triệu won trên một đầu người … 9 năm sau tăng gấp 2 lần. (1인당 국가 채무 1천4백만원 돌파…9년 뒤 2배)

Khoản nợ quốc gia mà mỗi một công dân Hàn Quốc phải chịu đã vượt quá 14 triệu won. (우리나라 국민 한 명이 부담해야 할 국가 채무가 1,400만원을 돌파했습니다.)

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội, tính đến chiều ngày hôm qua (30), nợ quốc gia trên mỗi người tại Hàn Quốc là 14.180.555 won. (국회예산정책처에 따르면 어제(30일) 오후 기준 1인당 국가 채무는 1,418만7,555원입니다.)

Con số này tăng gấp đôi so với 723 triệu won một thập kỷ trước và Bộ Ngân sách ước tính rằng vào năm 2028, chín năm sau, nợ quốc gia của Hàn Quốc bình quân đầu người sẽ tăng gấp đôi lên mức 20.87 triệu won . (이는 10년 전 723만원에서 2배로 늘어난 수치로, 9년 뒤인 2028년에는 1인당 국가 채무가 올해의 2배인 2,870만원이 될 것으로 예산정책처는 추산했습니다.)

Tính đến chiều hôm qua, nợ quốc gia của Hàn Quốc là 35 nghìn tỷ won, tăng 35 nghìn tỷ won so với cuối năm ngoái, gấp đôi so với 10 năm trước. (어제 오후 기준 우리나라의 국가 채무는 지난해 말보다 35조원 증가한 735조6,000억원으로, 역시 10년 전과 비교하면 2배 가량 늘었습니다.)

Dịch theo: 연합뉴스