Bộ Tư pháp Hàn Quốc triệu tập cuộc họp quốc hội để ngăn chặn việc tuyển dụng người cư trú bhp của các công trường xây dựng

72

Bộ Tư pháp Hàn Quốc triệu tập cuộc họp quốc hội để ngăn chặn việc tuyển dụng người cư trú bất hợp pháp của các công trường xây dựng.(법무부, 건설 현장 외국인 불법고용방지 토론회 국회서 개최)

Bộ Tư pháp Hàn Quốc phối hợp với Đảng Dân chủ Han-Ae Lee sẽ tổ chức một diễn đàn thảo luận để nhằm ngăn chặn việc tuyển dụng người lao động nước ngoài đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc . (법무부가 더불어민주당 한정애 의원과 공동으로 건설 현장 외국인 불법고용 방지 토론회를 연다.)

Bộ Tư pháp cho biết họ sẽ tổ chức một cuộc tranh luận đầu tiên vào ngày 3 tháng 12 lúc 3:30 chiều để thảo luận về việc sửa đổi Đạo luật Kiểm soát Nhập cư. (법무부는 3일 오후 3시 30분 국회 의원회관 제 1 소회의실에서 토론회를 열고 한 의원의 발의한 ‘출입국관리법 개정안’에 대해 논의할 예정이라고 2일 밝혔다.)

Việc sửa đổi Luật Di trú quy định rằng nhà thầu, người chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ công trường, có nghĩa vụ ngăn chặn các nhà thầu phụ thuê người lao động nước ngoài đang bất hợp pháp tại Hàn Quốc. (출입국관리법 개정안에는 건설공사 현장 전반을 관리할 책임이 있는 원청업체는 하청업체가 불법체류 외국인을 고용하지 못하게 방지할 의무가 있다는 내용이 담겼다.)

Bộ Tư pháp cho biết:Có một mối lo ngại ngày càng tăng rằng người nước ngoài đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc đang làm xâm chiếm các công việc tại công trường, công việc được ưa chuộng của tầng lớp lao động thấp ở Hàn Quốc. Tất cả sẽ được xem xét nội dung và thảo luận tại cuộc tranh luận và phản ánh trong bản sửa đổi của Đạo luật kiểm soát nhập cư. ” (법무부는 “불법체류 외국인이 국내 취약계층 선호 일자리인 건설 현장 일자리를 잠식하고 있다는 우려가 커지고 있다”며 “토론회에서 논의된 내용을 검토해 출입국관리법 개정 과정에 반영하겠다”고 밝혔다.)

Nguồn dịch: Tại Đây