82% người già tại Hàn Quốc bị ngược đãi là nữ giới … Phần nhiều người ngược đãi lại chính là con trai hay chồng của họ.

309

82% người già tại Hàn Quốc bị ngược đãi là nữ giới … Phần nhiều người ngược đãi lại chính là con trai hay chồng của họ. (학대당하는 노인 82%가 여성…가해자는 아들·배우자 많아)

Theo phân tích báo cáo của cơ quan bảo vệ người cao tuổi tại Seoul, năm vừa qua đã ghi nhận gần 2000 vụ ngược đãi được trình báo. (서울시 노인보호기관 보고서 분석…작년 학대신고 2천건 육박.)

Hầu hết những người cao tuổi bị ngược đãi về mặt thể chất và tình cảm đều là nữ giới, và nhiều trường hợp trong số đó bị ngược đãi bởi chính thành viên trong gia đình là con trai và chồng.(신체적·정서적 학대를 당하는 노인들 대부분이 여성이며 이들을 학대하는 가해자는 아들과 남편 등 가족인 경우가 많은 것으로 조사됐다.)

Theo dữ liệu phân tích tình hình ngược đãi người cao tuổi dựa trên báo cáo hoạt động của các cơ quan bảo vệ người cao tuổi nhân dịp “Ngày phòng chống ngược đãi người cao tuổi quốc tế” vào ngày 15 vừa qua tại Seoul, số lượng trường hợp là người cao tuổi khai báo bị ngược đãi trong năm ngoái đã tăng gấp 3,3 lần so với năm 2005 (590 trường hợp). (15일 서울시가 ‘세계 노인학대 예방의 날’을 맞아 관내 노인보호전문기관들의 운영보고서를 바탕으로 노인학대 현황을 분석한 자료에 따르면 지난해 노인학대 신고 건수는 1천963건으로 처음 통계를 작성한 2005년(590건)에 비해 3.3배 수준으로 늘었다.)

Tính đến năm ngoái, trung bình cứ 10.000 người già trên 65 tuổi có 13.3 trường hợp bị ngược đãi. (작년 기준으로 65세 이상 인구 1만명당 13.3건의 학대가 발생한 것으로 조사됐다.)

Thành phố đưa ra giải thích rằng việc sửa đổi “Luật phúc lợi người cao tuổi” năm 2016 đã thêm hành vi ngược đãi tình cảm vào điều khoản “hành vi cấm người cao tuổi” có ảnh hưởng đến số liệu thống kê số lượng người cao tuổi bị ngược đãi. (2016년 노인복지법 개정으로 ‘노인에 대한 금지 행위’ 조항에 정서적 학대행위가 추가되면서 노인학대 신고 건수가 급증하는 데 영향을 줬다고 시는 설명했다.)

Tỷ lệ số nạn nhân là nữ giới trong các vụ ngược đãi được trình báo vào năm ngoái lên tới 81.5%. (지난해 신고가 접수된 피해 노인의 성별 비중은 여성이 81.5%로 압도적이었다.)

80,6% số người cao tuổi bị ngược đãi khi đang sống cùng người khác trong đó cụ thể sống cùng chồng (43.3%), sống cùng con trai (29,0%), con gái (11,0%) và cháu gái (7,4%).(피해 노인의 80.6%가 함께 생활하는 사람이 있으며, 함께 사는 사람은 배우자(43.3%), 아들(29.0%), 딸(11.0%), 손자녀(7.4%) 순인 것으로 나타났다.)

78.3% tỷ lệ đối tượng ngược đãi là nam giới. Những đối tượng ngược đãi người cao tuổi chủ yếu là con trai (37.2%), chồng (35,4%), con gái (11,8%) và hầu như chủ yếu xuất phát từ các thành viên trong gia đình (89,1%). (학대 행위자의 성별 비중은 남성이 78.3%였다. 노인을 주로 학대하는 사람은 아들(37.2%), 배우자(35.4%), 딸(11.8%) 등 가족(89.1%)이 대부분이었다.)

Có nhiều trường hợp ngược đãi người cao tuổi xảy ra một cách thường xuyên. Tần suất xảy ra là 67.5% với nạn nhân bị ngược đãi ‘một tháng một lần’, nạn nhân bị ngược đãi ‘hơn 3 tháng một lần’ là 13.8% và 7.3% bạn nhân bị ngược đãi ‘hơn 6 tháng một lần’. (노인학대는 지속해서 발생하는 경우가 많았다. 발생 빈도는 ‘한 달에 한 번 이상’ 67.5%, ‘3개월에 한 번 이상’ 13.8%, ‘6개월에 한 번 이상’ 7.3%였다.)

Thành phố Seoul cho biết họ đã tiếp tục hoàn thiện các thể chế và chính sách để phòng chống lại vấn nạn ngược đãi người cao tuổi xen kẽ vào đó là tăng cường hơn nữa hệ thống hợp tác giữa cơ quan nhà nước và người dân để xây dựng hệ thống phòng chống lại vấn nạn ngược đãi người cao tuổi trong tương lai. (서울시는 이런 노인학대 예방을 위해 제도적·정책적 보완을 지속해 왔으며 향후 촘촘한 노인학대 예방시스템 구축을 위해 민관의 협력체계를 더욱 강화하기로 했다고 밝혔다.)

Tỷ lệ người cao tuổi trên 65 tuổi trong tổng dân số của thành phố Seoul đã tăng 8% từ 7,2% vào năm 2005 lên 15,2% năm ngoái. (서울시 인구 중 65세 이상 비율은 2005년 7.2%에서 지난해 15.2%로 8.0%포인트 늘었다.)

Jung Jin Woo, người đứng đầu tổ chức phúc lợi trong ngăn chặn ngược đãi người cao tuổi cho biết: “Thành phố Seoul, nơi đang đóng vai trò chủ đạo trong việc ngăn chặn các hành vi ngược đãi người cao tuổi, sẽ cố gắng xem xét kỹ lưỡng chế độ hiện tại và cải thiện những phần cần được bổ sung để tạo thành một Seoul nơi mà sẽ không có sự ngược đãi người lớn tuổi.” (정진우 서울시 복지기획관은 “노인학대 예방을 위해 선도적 역할을 하고 있는 서울시는 기존의 제도를 되짚어보고 보완이 필요한 부분은 개선해 노인학대 없는 서울을 만들도록 노력하겠다”고 말했다.)

mina@yna.co.kr