Bắc Hàn “Từ chính ngọ ngày 9, mọi kênh liên lạc giữa nam bắc Hàn Quốc bị cắt đứt, bao gồm cả Nhà Xanh”

994

Bắc Hàn “Từ chính ngọ ngày 9, mọi kênh liên lạc giữa nam bắc Hàn Quốc bị loại bỏ, bao gồm cả Nhà Xanh” (북한은 9일 정오부터 모든 남북한 간 통신연락선을 완전히 차단·폐기한다고 밝혔다.)

Kênh thông tin trung ương “Đây là giai đoạn đầu loại bỏ và cắt đứt các kênh thông tin liên lạc…không có chuyện ngồi đối diện với Nam Hàn” (페이스북트위터공유스크랩프린트크게 작게
중앙통신 “남한과 더 마주앉을 일 없어…통신연락선 차단·폐기는 첫단계” )

Cùng ngày đó, kênh thông tin trung ương Choseon đã đăng tin: “Từ 12 giờ ngày 9 tháng 6, các kênh thông tin liên lạc trực tiếp giữa Nhà Xanh và trụ sở chính các ủy viên trung ương của Đảng Lao động, kênh liên lạc kiểm tra thông tin Bắc – Nam, kênh thông tin liên lạc Đông Tây giữa quân sự hai miền Bắc Nam, kênh thông tin liên lạc giữa chính quyền Bắc – Nam mà đã được duy trì thông qua văn phòng liên lạc Bắc Nam đều sẽ bị loại bỏ và cắt đứt hoàn toàn”. (조선중앙통신은 이날 “6월 9일 12시부터 북남 공동연락사무소를 통해 유지해 오던 북남 당국 사이의 통신연락선, 북남 군부 사이의 동서해통신연락선, 북남통신시험연락선, 노동당 중앙위원회 본부청사와 청와대 사이의 직통통신연락선을 완전 차단·폐기하게 된다”고 보도했다.)

Truyền thông đưa tin phó chủ tịch đầu tiên, Kim Yo Jong và phó chủ tịch ủy ban trung ương, Kim Young-cheol, đã giải thích những chỉ thị này tại cuộc họp hợp nhất kinh doanh của đơn vị kinh doanh Hàn Quốc vào ngày 8. (통신은 김여정 당 제1부부장과 김영철 당 중앙위 부위원장이 지난 8일 대남사업부서 사업총화회의에서 이러한 지시를 내렸다고 설명했다.)

Truyền thông cũng đưa tin rằng hai người cân nhắc các kế hoạch về doanh nghiệp đối nghịch từng bước riêng biệt để tính toán một cách chính xác cái giá phải trả của những kẻ rác rưởi và phản bội, đồng thời nhấn mạnh một điểm rằng sẽ chuyển hoàn toàn doanh nghiệp Hàn Quốc trở thành doanh nghiệp đối thủ”. Đồng thời “điều trước tiên là đưa ra các chỉ thị về việc cắt đứt toàn bộ kênh thông tin liên lạc giữa hai miền Bắc Nam”. (통신은 두 사람이 “대남사업을 철저히 대적사업으로 전환해야 한다는 점을 강조하면서 배신자들과 쓰레기들이 저지른 죗값을 정확히 계산하기 위한 단계별 대적사업 계획들을 심의했다”면서 “우선 북남 사이의 모든 통신 연락선들을 완전 차단해버릴 데 대한 지시를 내렸다”고 전했다.)

Truyền thông cho biết “Chúng tôi đã đi đến kết luận rằng không còn vấn đề gì để thảo luận với chính quyền Hàn Quốc và cũng không có chuyện gì để ngồi đối diện với Hàn Quốc” (Việc loại bỏ và cắt đứt hoàn toàn đường dây thông tin liên lạc Bắc Nam) đồng thời, “đó là hành động trong bước đầu tiên quyết định phá hủy hoàn toàn tất cả các không gian tiếp xúc với Nam Choseon và loại bỏ những thứ không cần thiết”, điều đó ám chỉ việc sẽ có thêm biện pháp đối phó. (통신은 “남조선 당국과 더이상 마주앉을 일도, 논의할 문제도 없다는 결론에 도달했다”면서 (통신연락선 차단·폐기는) “남조선 것들과의 일체 접촉공간을 완전격폐하고 불필요한 것들을 없애버리기로 결심한 첫 단계 행동”이라고 밝혀 추가 조치가 있을 것임을 시사했다.)

Khẳng định rằng “Không thể có sự tha thứ hay cơ hội trong không chỉ vấn đề này mà còn cả những vấn đề khác nữa” và “Chúng tôi nhất định khiến họ trả giá. Chúng tôi không thể thay đổi bất cứ cái gì với sự tôn nghiêm cao nhất và chúng tôi sẽ quyết tử bằng tất cả mạng sống của mình”. (통신은 “다른 문제도 아닌 그 문제에서만은 용서나 기회란 있을수 없다”며 “반드시 그 대가를 치르게 해주어야 한다. 우리는 최고존엄만은 그 무엇과도 바꿀수 없으며 목숨을 내대고 사수할 것”이라고 주장했다.)

Thông qua bài diễn văn của Phó Chủ nhiệm Kim vào ngày 4 và người phát ngôn của Mặt trận Thống nhất vào ngày 5 vừa qua, Triều Tiên đã chỉ trích phản ứng của Nam Hàn về việc phát tán các truyền đơn Bắc Hàn của những người đào thoát Bắc Triều Tiên bởi những người đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên và thể hiện ý chí việc sẽ không thể tránh khỏi việc đoạn tuyệt quan hệ hai miền Bắc Nam. (북한은 지난 4일 김 제1부부장의 담화, 5일 통일전선부 대변인 담화를 통해 탈북민 대북전단 살포와 이에 대한 남한 당국의 대응을 비판하면서 남북관계 단절도 불사하겠다는 의지를 피력했다.)

Vào buổi sáng ngày 8, Triều Tiên đã không nhận được một nỗ lực liên lạc với miền Nam thông qua Văn phòng liên lạc Nam-Bắc, được đề cập là mục tiêu hành động đầu tiên trong các cuộc đàm phán của Bộ Năng lượng, nhưng đã trả lời vào buổi chiều. (북측은 지난 8일 통전부 담화에서 첫 조치대상으로 언급된 남북공동연락사무소를 통한 남측의 연락 시도에 오전에는 받지 않았지만 오후에는 응답했다. )

연합뉴스