Bằng lái xe Hàn Quốc, không cấp cho khách du lịch … Chỉ cấp cho người nước ngoài có thời hạn cư trú dài.

133

Bằng lái xe Hàn Quốc, không cấp cho khách du lịch … Chỉ cấp cho người nước ngoài có thời hạn cư trú dài. (한국 운전면허 발급, 관광객엔 안해주기로…장기 체류시만 허용)

Trong thời gian tới người nước ngoài ở lại Hàn Quốc trong một thời gian ngắn sẽ không thể được cấp bằng lái xe của Hàn Quốc . Điều này là do ngày càng nhiều người Trung Quốc đến Hàn Quốc với tư cách là khách du lịch và có bằng lái xe cấp tốc ở Hàn Quốc, và lái xe gây tai nạn ở nước ngoài. ( 한국에 단기간 체류하는 외국인들은 앞으로 한국 운전면허증을 발급받을 수 없게 될 전망이다. 한국에 관광객으로 와서 운전면허증을 속성으로 딴 중국인 등이 외국에서 운전하다가 사고를 내는 사례가 많아진 데 따른 조치다.)

Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia vào ngày 8 , việc sửa đổi Luật Giao thông Đường bộ trình trên Quốc Hội Hàn Quốc, cho phép cấp bằng lái xe chỉ khi người nước ngoài ở lại Hàn Quốc hơn 90 ngày và đã đăng ký có thẻ chứng minh thư cho người nước ngoài theo Đạo luật Kiểm soát Nhập cư. (8일 경찰청에 따르면 외국인 중에서 한국에 90일 넘게 머물러 출입국관리법에 따라 ‘외국인 등록’을 한 경우에만 운전면허증을 발급받을 수 있도록 하는 내용의 도로교통법 개정안이 국회 본회의 처리만 남겨놓고 있다.)

Một quan chức của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho biết: “Đây không phải là vấn đề pháp lý cần phải đưa ra tranh cãi, chúng tôi hy vọng sẽ sớm được xử lý.” (경찰청 관계자는 “여야 간 쟁점 법안이 아니어서 조만간 처리될 것으로 기대한다”고 말했다.)

Số lượng người nước ngoài cư trú ngắn hạn tại có bằng lái xe tại Hàn Quốc từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay là 5.977, với phần lớn là người Trung Quốc (53.893 người, chiếm 90,2%). (올해 1∼11월 한국에서 운전면허를 취득한 단기 체류 외국인은 5천977명으로, 중국인이 대부분(5천389명·90.2%)을 차지한다.)

Số người Trung Quốc lưu trú ngắn hạn có bằng lái xe Hàn Quốc là 7.822 vào năm 2015 và 7.213 vào năm 2016. (한국 운전면허를 딴 단기 체류 중국인은 2015년 7천822명, 2016년 7천213명이었다.)

Do triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao USFK (THAAD), gây ra cuộc xung đột giữa Hàn Quốc và Trung Quốc vào tháng 7 năm 2016, số lượng khách du lịch đến Hàn Quốc đã giảm xuống. Con số này đã giảm xuống còn 3.748 vào năm 2017, nhưng đã tăng trở lại 4.675 vào năm 2018, Nó đã tăng lên 53,89 người vào tháng 1-tháng 11 năm nay. (2016년 7월 한중 갈등을 촉발한 주한미군 고고도미사일방어체계(THAAD·사드) 배치로 관광객이 줄어들면서 2017년에는 이 수치가 3천748명으로 줄었지만 다시 반등해 2018년 4천675명, 올해 1∼11월 5천389명으로 늘었다.)

Đây là chỉ số không bao gồm người Trung Quốc có thời hạn cư trú tại Hàn Quốc hơn 90 ngày và có bằng lái xe. (이는 한국에 90일 이상 머무르면서 운전면허를 취득한 중국인들은 제외한 수치다.)

Lý do nhiều người Trung Quốc lấy bằng lái xe ở Hàn Quốc vì việc lấy bằng lái xe ở Hàn Quốc dễ dàng và thuận tiện hơn ở Trung Quốc. (이처럼 많은 중국인이 한국에서 운전면허를 따는 것은 중국보다 한국에서 운전면허를 취득하는 것이 오히려 더 쉽고 편하기 때문이다.)

13 giờ học bắt buộc để lấy bằng lái xe ở Hàn Quốc chỉ bằng 1/5 so với Trung Quốc (63 giờ). Ở Hàn Quốc, một khi bạn bỏ học, bạn có thể làm lại bài kiểm tra trong vòng ba ngày mà không cần đào tạo lại, nhưng ở Trung Quốc bạn phải đợi mười ngày. (한국에서 운전면허를 취득하기 위한 의무 교육 시간은 총 13시간으로, 중국(63시간)의 5분의 1 수준이다. 한국에서는 한 번 탈락해도 3일 이내에 재교육 없이 다시 시험에 응시할 수 있지만, 중국에서는 열흘을 기다려야 한다.)

Tại Trung Quốc, bạn có thể lái xe với bằng lái của Hàn Quốc. Không giống như Trung Quốc, Hàn Quốc có một thỏa thuận quốc tế về giao thông đường bộ, vì vậy một người Trung Quốc có bằng lái Hàn Quốc có thể lái xe ở châu Âu hoặc Hoa Kỳ. (중국에서는 한국 면허증으로 운전이 가능하다. 한국은 중국과 달리 도로교통에 관한 국제협약에 가입돼 있어, 한국 면허증을 가진 중국인은 유럽이나 미국 등에서도 운전할 수 있다는 장점이 있다.)

Số người Trung Quốc thi bằng giấy phép lái xe ở Hàn Quốc đã tăng vọt và ở trung quốc còn xuất hiện các sản phẩm du lịch nhắm vào việc này. (한국에서 운전면허를 따려는 중국인이 급증하면서 이들을 겨냥한 관광상품까지 등장했다.)

Tuy nhiên, đã có rất nhiều người Trung Quốc sau khi có được bằng lái xe ở Hàn Quốc đã lái xe và gây tai nạn ở đất nước thứ 3, khiến cho độ tin cậy của bằng lái xe Hàn Quốc bị giảm xuống. (하지만 한국 면허증을 취득한 중국인들이 제3국에서 교통사고를 내는 경우가 잇따르면서 한국 운전면허증의 신뢰도가 떨어진다는 지적이 잇따랐다.)

Một số nước châu Âu được báo cáo đã đưa ra vấn đề rằng sự an toàn bị đe dọa bởi bởi những người lạm dụng bằng lái xe của Hàn Quốc. Vì lý do tương tự, Trung Quốc cũng kêu gọi chính phủ Hàn Quốc hạn chế cấp bằng lái xe cho những người Trung Quốc có visa cư trú trong thời gian ngắn. (유럽 일부 국가는 ‘한국의 운전면허 남발로 안전이 위협받고 있다’며 문제를 제기한 것으로 전해졌다. 중국도 같은 이유로 ‘단기 체류 중국인의 면허 취득을 제한해달라’고 한국 정부에 요구했다.)

Một quan chức của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết: “Việc cấp bằng lái xe một cách dễ dàng cho người nước ngoài nhằm thu hút khách du lịch tới Hàn Quốc, tuy nhiên các tác dụng phụ của việc này khá là nghiêm trọng.” ” Nếu việc luật này được sửa đổi, độ tin tưởng của bằng lái xe Hàn Quốc có thể tăng trở lại “. (경찰청 관계자는 “그동안 외국인들에게 운전면허증을 쉽게 내준 데는 관광객을 유치하려는 의도가 있었지만, 부작용이 컸다”며 “개정안이 발효되면 한국 운전면허증의 신뢰도를 다시 높일 수 있을 것”이라고 말했다.)

Nguồn dịch: Tại đây