Bắt đầu từ ngày 1, các ngân hàng ở thủ đô Seoul rút ngắn lại 1 tiếng làm việc

80

Bắt đầu từ ngày 1, các ngân hàng ở thủ đô Seoul rút ngắn lại 1 tiếng làm việc.(9월 1일부터 수도권 은행 영업시간이 한시적으로 한시간 단축됩니다.)

Từ ngày 1 tháng 9 thời gian làm việc của các ngân hàng ở thủ đô được rút ngắn 1 giờ đồng hồ.(1일부터 9월 6일 일요일까지 수도권의 은행 영업시간이 오전 9시 30분부터 오후 3시 30분까지 1시간 단축됩니다.)

Từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 9, thời gian làm việc của các ngân hàng ở thủ đô được rút ngắn 1 tiếng bắt đầu làm việc vào lúc 9h30p sáng và kết thúc vào 3h30p chiều. (다만 실시 첫날인 1일은 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 운영합니다.)

Tuy nhiên vào ngày đầu tiên thực hiện là ngày 1, các ngân hàng đã bắt đầu làm việc vào 9h sáng và kết thúc vào lúc 3h30p chiều.(다만 실시 첫날인 1일은 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 운영합니다.)

Những ngân hàng có thời gian làm việc ngắn là những ngân hàng thuộc Seoul, Kyonggi, Incheon.. vv (영업시간을 짧게 운영하는 곳은 서울과 경기, 인천 등 수도권 지역 은행들입니다.)

Hội đồng doanh nghiệp tài chính và tổ hợp lao động và doanh nghiệp tài chính cả nước đã hợp ý đưa ra quyết định rút ngắn thời gian làm việc một thời gian nhất định nhằm mục đích ngăn chặn sự lây nhiễm từ nhân viên và người giao dịch và cũng nhằm ngăn chặn việc lan rộng trở lại của Covid 19.(금융산업사용자협의회와 전국금융산업노동조합은 금융소비자와 노동자의 감염을 방지하고 코로나19 재확산을 막기위해 한시적으로 영업시간을 단축하기로 합의했다고 밝혔습니다.)

Bên cạnh đó, họ cũng cho biết thêm trong trường hợp mức giãn cách xã hội cấp 2 vẫn kéo dài hoặc tăng cấp bậc lên thì việc thực hiện rút ngắn thời gian làm việc của ngân hàng cũng sẽ có dự định tiếp tục kéo dài theo. (또 2단계 사회적 거리두기 강화기간이 연장되거나 단계가 높아질 경우 그 기간동안 영업시간 단축을 이어갈 예정이라고 설명했습니다.)