Chính phủ Hàn Quốc tiến hành nhập vắc xin corona19 :” Đảm bảo trước 2 triệu liều”

232

Để khắc phục được Corona 19 và đưa nhịp sống trở lại bình thường, việc đảm bảo thuốc điều trị và vắc xin là điều quan trọng nhất.( 코로나19를 극복하고 안전한 일상을 회복하기 위해서는 치료제와 백신 확보가 무엇보다 중요합니다.)

Chính phủ đã quyết định ưu tiên bảo đảm 20 triệu vắc-xin Corona 19 thông qua hợp tác quốc tế và đàm phán riêng với các công ty dược phẩm toàn cầu.( 정부는 국제협력과 글로벌제약사와의 개별 협상을 통해 코로나19 백신 2천만 명분을 우선 확보하기로 했습니다.)

Phóng viên Han Young Kyu đưa tin.( 한영규 기자가 보도합니다.)

[Phóng viên] [기자]

Trong khi các quốc gia đang cạnh tranh quyết liệt để đảm bảo vắc-xin Corona 19, chính phủ Hàn Quốc cũng quyết định thúc đẩy việc nhập vắc-xin này.( 코로나19 백신 확보를 놓고 각국이 치열한 경쟁을 벌이고 있는 가운데 우리 정부도 백신 도입을 본격 추진하기로 했습니다.)

Đầu tiên, Hàn Quốc đã quyết định tham gia chương trình mua và phân phối vắc-xin chung quốc tế ‘COVAX Facility’ và tăng cường hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới.( 우선 국제적인 백신 공동 구매·분배 프로그램인 ‘코박스퍼실리티’에 참여해 세계보건기구 등과의 협력을 강화하기로 했습니다.)

Ngoài ra, chúng tôi đã quyết định thúc đẩy việc mua hàng trước thông qua đàm phán riêng với các công ty dược phẩm toàn cầu dẫn đầu trong việc phát triển vắc-xin.( 또한 백신 개발에서 앞서 있는 글로벌 제약사와 개별 협상을 통해 선구매를 추진하기로 했습니다.)

[Park Neung-Hoo / Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết: Chúng tôi đã ký một bản cam kết hợp tác với các công ty toàn cầu như AstraZeneca, Novavax về hợp tác cung cấp vắc-xin được phát triển . Hơn nữa, chúng tôi đang tiến hành đàm phán riêng với các công ty nước ngoài đang dẫn đầu trong việc phát triển vắc-xin nhằm đảm bảo nguồn vắc xin.]( [박능후 / 보건복지부 장관 : 아스트라제네카, 노바백스 등 글로벌 기업과 개발된 백신의 국내 공급 협력을 내용으로 협력의향서를 이미 체결한 바 있습니다. 더 나아가 백신 개발 선두에 있는 해외의 다른 기업들과도 백신 확보 위한 개별 협상을 진행하고 있습니다.]

Việc bảo đảm vắc-xin đang đượcxem xét phương hướng phát triển và xúc tiến theo giai đoạn 2. (백신 확보는 개발 동향 등을 감안해 2단계로 추진됩니다.)

Ở giai đoạn 1, bảo đảm 20 triệu người trước, và ở giai đoạn 2, chúng tôi sẽ bổ sung thêm vắc-xin bằng cách sản xuất ủy thác và nhập khẩu trực tiếp.( 1단계로 2천만 명분을 먼저 확보하고, 2단계로 위탁생산과 직접 수입 등으로 백신을 추가 도입합니다.)

Vắc-xin đã được nhập sẽ được tiêm chủng ưu tiên cho đội ngũ y tế, người làm việc tại các cơ sở thiết yếu xã hội, nhóm người sức khỏe yếu như người già, bệnh nhân.( 확보된 백신은 보건의료인과 사회필수시설 종사자, 노인·기저질환자 등 건강 취약계층에 우선 접종하게 됩니다.)

Đang xem xét phương án tiêm chủng giai đoạn 2 tiêm chủng cho người lớn và trẻ em .( 성인과 아동은 2단계로 접종하는 방안을 검토하고 있습니다.)

Vì đối tượng tiêm quy mô lớn nên chúng tôi sẽ thu thập đầy đủ ý kiến của các chuyên gia rồi quyết định thời điểm tiêm chủng để đảm bảo tính an toàn và tính hiệu quả.( 대규모 인원을 대상으로 하는 만큼 안전성과 유효성을 확보하기 위해 전문가의 의견을 충분히 수렴한 뒤 접종 시기를 결정할 방침입니다.)

Phát triển vắc-xin và thuốc điều trị đang được tiến hành tích cực tại Hàn Quốc.( 국내에서의 치료제와 백신 개발도 활발하게 진행되고 있습니다.)

Thuốc điều trị được điều chế bằng cách sử dụng máu của người đã khỏi bệnh đã được phê duyệt ở giai đoạn lâm sàng 2 và thuốc trị kháng thể đang được tiến hành thử nghiệm lâm sàng với sự hợp tác của Viện Nghiên cứu Y tế Hàn Quốc và công ty Celltrion.( 완치자의 혈액을 이용하는 혈장치료제는 임상 2상이 승인됐고, 항체치료제는 국립보건연구원과 셀트리온이 협업해 임상 시험이 진행 중입니다.)

Việc phát triển vắc-xin tại Hàn Quốc hiện đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng và SK BioScience và Jinwon Life Sciences dự kiến sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng trong năm nay.( 국내 백신 개발은 제넥신이 임상시험을 진행 중이고 SK바이오사이언스와 진원생명과학은 연내 임상 시험에 들어갈 전망입니다.)