Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến ‘Chuyên cơ thứ ba’ để đón công dân Hàn từ Vũ Hán trở về .

117

Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến ‘Chuyên cơ thứ ba’ để đón công dân Hàn từ Vũ Hán trở về .(정부, 우한 교민 수송 위해 ‘3차 전세기’ 투입 추진)

Chính phủ Hàn Quốc được cho là đang muốn gửi một phi cơ thứ ba đến Vũ Hán, Trung Quốc, tâm của của dịch coronavirus mới, để đưa những người Hàn kiều còn lại về nước. (정부가 신종 코로나바이러스 감염증 진원지인 중국 우한에 세 번째 전세기를 보내 현지에 남아 있는 교민들을 데려오는 방안을 추진하는 것으로 알려졌습니다. )

Liên quan đến việc này, các quan chức của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết: “Hàn Quốc đã mở ra các cuộc điều tra không chính thức về nhu cầu mong muốn về nước của các công Hàn kiều con lại ở Vũ Hán trong trường hợp sẽ có chuyên cơ phái đến.” ” Và hiện tại vẫn chưa thảo luận với phía Trung Quốc về vấn đề này” (이와 관련해 외교부 당국자는 “교민들에게 추가 전세기를 띄울 경우 탑승 의사가 있는지 비공식적인 수요 조사를 벌였다”면서 “아직 중국측과 협의하고 있는 단계는 아니”라고 밝혔습니다. )

Đặc biệt trong lần phái chuyên cơ thứ 3 này, Chính Phủ Hàn Quốc có kế hoạch sẽ đưa cả người nhà của Kiều bào Hàn Quốc về mà trước đó theo luật của Trung Quốc, những người có quốc tịch Trung Quốc không được phép xuất cảnh lên chuyên cơ. (정부는 특히 3차 전세기 계획이 마련될 경우 앞서 중국 정부 방침에 따라 출국이 불허된 중국 국적자 가족도 교민들과 함께 탑승할 수 있도록 할 방침입니다.)