Donald Trump gây áp lực chi phí quốc phòng bằng quân bài đe dọa rút lính Mỹ khỏi Hàn Quốc.

136

Donald Trump gây áp lực chi phí quốc phòng bằng quân bài đe dọa rút lính Mỹ khỏi Hàn Quốc. (“트럼프, 미군 철수 카드로 ‘한국 방위비 분담금’ 압박 지시”)

Cựu cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Bolton cho biết Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh gây áp lực cho Hàn Quốc về việc tăng chi phí quốc phòng bằng cách rút quân Mỹ đóng tại Hàn Quốc thông qua hồi ký “căn phòng xảy ra chuyện đó” được xuất bản vào ngày 23/6. (존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관이 23일 출간되는 회고록 ‘그 일이 일어난 방’을 통해 도널드 트럼프 대통령이 주한미군 철수를 앞세워 한국에 방위비 분담금 증액 압박을 지시했다고 밝혔다.)

Theo nội dung hồi ký mà tờ DongA Ilbo tiếp nhận được thì vào tháng 7 năm 2019 Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói chuyện với cựu trợ lý John Bolton và đưa ra chủ trương rằng: “Dùng việc đe dọa sẽ rút toàn bộ lính Mỹ để đòi hỏi thêm số tiền chi phí quốc phòng của Hàn Quốc và Nhật Bản lần lượt là 50 tỷ đô và 80 tỷ đô. Điều này (việc đe dọa rút quân) sẽ giúp ông có được vị thế cao hơn trong bàn đàm phán.(”21일 동아일보가 입수한 회고록 내용에 따르면 2019년 7월 트럼프 대통령은 볼턴 전 보좌관에게 “한국과 일본에서 각각 50억 달러, 80억 달러(의 방위비 분담금)를 얻는 길은 모든 미군을 철수하겠다고 위협하는 것”이라며 “(이는) 협상에서 당신을 강력한 위치에 있게 한다”고 말했다고 주장했다.)

Ông viết: “ Công nghệ kế toán đầy sáng tạo của Bộ Quốc Phòng Mỹ có thể hợp thức hóa bất cứ số tiền (tiền phân chia) nào” và “ Chỉ có Trump ông ta mới biết số tiền phân chia đó bao nhiêu là đủ.”(그는 “미 국방부의 창의적인 회계 기술로 어떤 (분담금) 액수든 정당화할 수 있다”며 “분담금이 얼마면 만족할지는 트럼프만이 알고 있다”고 적었다.)

Cựu trợ lý Bolton nói rằng trong một cuộc gọi điện thoại với Tổng thống Trump vào ngày hôm sau hội nghị thượng đỉnh Nam Bắc vào tháng 4 năm 2018, ông Trump đã từng nói rằng “Chủ tịch Kim Jong Un, Chủ tịch Ủy ban Nội vụ Bắc Triều Tiên, đã cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn ví dụ như đóng cửa khu thử hạt nhân Punggye-ri. Tôi đã yêu cầu Chủ tịch Kim tiến hành phi hạt nhân hóa trong vòng một năm và Chủ tịch Kim đã đồng ý.”(또 볼턴 전 보좌관은 2018년 4월 판문점 남북 정상회담 다음 날 문재인 대통령이 트럼프 대통령과의 통화에서 “김정은 북한 국무위원장이 풍계리 핵실험장 폐쇄 등 완전한 비핵화를 약속했다. 김 위원장에게 1년 안에 비핵화를 할 것을 요청했고 김 위원장이 동의했다”라고 말했다고 적었다. )

Mặt khác, cựu trợ lý Bolton khẳng định rằng cuộc họp thượng đỉnh giữa hai miền Triều Tiên tại Bàn Môn Điếm vào tháng 6/2019, Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim không muốn tham gia vào cuộc họp của Tổng thống Moon, nhưng cuộc họp ba bên đã được tổ chức vì Tổng thống Moon mong muốn điều đó.(한편 볼턴 전 보좌관은 2019년 6월 판문점에서 남북미 정상 회동 당시 트럼프 대통령과 김 위원장은 문 대통령의 참여를 원하지 않았지만 문 대통령이 희망해 3자 회동이 이뤄졌다고 주장했다.)