Du học sinh tại Hàn Quốc trở thành người cư trú bất hợp pháp. Người có quốc tịch việt nam chiếm 63%

98

Du học sinh tại Hàn Quốc trở thành người cư trú bất hợp pháp tăng hơn 10.000 người trong 3 năm … Người có quốc tịch việt nam chiếm 63% (불법체류 유학생 3년 새 1만 명 늘어…베트남 국적 63%)

Tờ nhật báo trung ương Hàn Quốc đã đưa ra một Đánh giá ngành mang tính quốc tế cho sinh viên đại học lần đầu tiên vào năm 2006. Vào thời điểm đó, các sinh viên Hàn Quốc ra nước ngoài học tập và những sinh viên nước ngoài đến để học tập tại các trường đại học ở Hàn Quốc đều chưa đạt đến 10%, vấn đề này Hàn Quốc thời điểm đó gọi là ” Ếch ngồi đáy giếng ” tức là không mở cửa để các sinh viên nước ngoài vào học tập tại các trường của Hàn Quốc. Và để cải thiện vấn đề này.

Các chỉ số đánh giá đã được đưa ra là:

  •  Tỷ lệ giáo sư nước ngoài
  • Tỷ lệ sinh viên nước ngoài theo học chương trình cấp bằng
  • Tỷ lệ sinh viên ngoại đến Hàn Quốc
  • Tỷ lệ sinh viên Hàn Quốc đến nước ngoài Đa dạng hóa sinh viên nước ngoài. 

Với việc đưa ra những đánh giá chuyên ngành mang tính quốc tế như vậy, số lượng sinh viên quốc tế đã tăng lên. Nhờ sinh viên quốc tế tăng đã giúp giải quyết các vấn đề tài chính của các trường đại học tại Hàn Quốc , tuy nhiên, việc này lại làm Hàn Quốc va phải một tảng đã ngầm được gọi là người cư trú bấp hợp pháp mang tên du học sinh . Trong năm 2015, số lượng sinh viên trở thành người cư trú bất hợp pháp là 4294 và đã tăng lên thành 12.529 vào năm 2018, gấp 3 lần chỉ trong ba năm. Tỷ lệ sinh viên nước ngoài trở thành người cư trú bấp hợp pháp tại Hàn Quốc là 14% vào năm 2018. Theo thống kê của Bộ Giáo dục, 63% sinh viên bất hợp pháp là sinh viên Việt Nam. Khi số lượng sinh viên Việt Nam đến học khi học viên ngôn ngữ tăng lên, vấn đề cư trú bất hợp pháp trở thành một vấn đề tại Hàn Quốc.

Theo đó, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đang triển khai một chế độ gọi là ‘IEQAS’ để quản lý chất lượng sinh viên nước ngoài, chế độ này bao gồm việc duy trì và năng lực quản lý sinh viên nước ngoài. Để trở thành một trường đại học có chứng nhận IEQAS tại Hàn Quốc , trường đại học đó cần phải quản lý để có thể giảm số lượng sinh viên ra cư trú bất hợp pháp. Những sinh viên nước ngoài nhận được thị thực từ các trường đại học này sẽ được hưởng nhiều lợi ích. Hiện tại có 107 trường đại học trong bốn năm được công nhận là trường ‘IEQAS’ và 35 trường đại học với số lượng sinh viên trở thành người cư trú bất hợp pháp có tỷ lệ dưới 1%.

Các trường đại học tại Hàn Quốc đang rất nỗ lực. Thay vì chỉ đơn giản là tăng số lượng sinh viên quốc tế tập trung vào các học viên ngôn ngữ, họ bắt đầu tập trung vào việc thu hút và quản lý các sinh viên quốc tế cùng quản lý quá trình lấy được học vị của sinh viên. Trường có phương pháp quản lý tiêu biểu nhất là trường Đại học Trung Ương Hàn Quốc với phương pháp mang tên CAU Academic Advisory System tức là hệ thống tư vấn học tập. Nếu sinh viên nước ngoài tụt lại trong quá trình học tập và bỏ học, họ sẽ trở thành cư dân bất hợp pháp. Đây là một hệ thống để ngăn chặn sinh viên rời đi bằng cách hỗ trợ việc học của họ. Trường đại học sẽ phân phối lại 10% học phí ròng mà sinh viên nước ngoài phải trả (không bao gồm học bổng từ tổng học phí) cho mỗi khoa, và sẽ phân bổ một giáo sư và trợ lý riêng cho sinh viên nước ngoài. Nó cũng kết nối sinh viên trong nước và sinh viên quốc tế với mối quan hệ gia sư và cố vấn. Điều này giúp hỗ trợ sinh viên quốc tế theo kịp lớp học. Do đó, khoảng cách về khả năng học tập giữa sinh viên quốc tế và trong nước cũng đã giảm. Số lượng sinh viên quốc tế có điểm trung bình GPA dưới 3.0 đã giảm.

Joon-hyun Hong, Giám đốc Quan hệ Quốc tế cho biết: “tỷ lệ bỏ học của sinh viên quốc tế đã giảm. Sinh viên nước ngoài đã có cảm giác gắn bó hơn cho trường đại học của chúng tôi. Giao lưu văn hóa với sinh viên Hàn Quốc đã trở nên thường xuyên hơn. Các trường đại học tại Hàn Quốc nên theo đuổi Quốc tế hóa để có được sự hiểu biết về sưh đa dạng của các nền văn hóa khác nhau. ”

Nguồn dich: Tại Đây