Dù là một thanh niên khoẻ mạnh cũng sẽ cần trên 3 tuần điều trị nếu nhiễm covid 19

24

Thậm chí là một thanh niên khỏe mạnh mất hơn 3 tuần để hồi phục nếu mắc phải Covid 19. (건강한 젊은이라도 코로나19 회복에 3주 이상 걸려)

Kết luận được đưa ra rằng dù là một người trưởng thành còn trẻ tuổi và khoẻ mạnh thì khi nhiễm virus Covid 19 cũng sẽ mất trên 3 tuần để hồi phục hoàn toàn sức khoẻ. (젊고 건강한 성인도 코로나19에 걸린 뒤 건강을 완전히 되찾기까지는 3주 이상 걸리는 것으로 나타났습니다.)

Kết quả khảo sát của trung tâm phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ với đối tượng là 292 người trưởng thành trên 18 tuổi đã được xác nhận nhiễm Covid 19, thì có 35% tổng số ứng viên trả lời rằng tình trạng sức khoẻ không thể trở lại như lúc bình thường sau khoảng 2-3 tuần kể từ khi nhiễm bệnh. (미국 질병통제예방센터가 코로나19 확진 판정을 받은 18세 이상 성인 292명을 대상으로 조사한 결과, 응답자의 35%가 감염된 지 2~3주 후에도 원래 상태로 돌아오지 못했다고 답했습니다.)

Phân theo độ tuổi, số ứng viên được điều tra đã trả lời rằng “sức khoẻ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.” từ 18 tuổi đến 34 tuổi là 26%, từ 35 tuổi đến 49 tuổi là 32% và trên 50 tuổi là 47%. (연령별로 보면 18세부터 34세는 26%, 35세부터 49세는 32%, 50세 이상은 47%가 “완전히 회복하지 못했다”고 응답했습니다.)

Theo hãng thông tấn Reuters, cứ 5 bệnh nhân trẻ dưới 35 tuổi thì có 1 người vẫn chưa thể hồi phục lại trạng thái sức khoẻ bình thường được sau 3 tuần kể từ khi được xác định nhiễm bệnh. *(로이터통신은 35세 미만의 젊은 환자 5명 중 1명 꼴로 확진 판정 후 3주가 다 되도록 이전 몸 상태로 돌아가지 못했다는 의미라고 지적했습니다.)