Hàn Quốc cho nghiên cứu các cách thức để ổn định bất động sản … Tăng cường quy chế”

47

Chính phủ Hàn Quốc “Đang nghiên cứu các cách thức để ổn định bất động sản … Tăng cường quy chế” (tin tổng hợp) (정부 “부동산 안정 위해 모든 수단 강구…규제 강화 검토 가능”)

Chính phủ đã đề xuất các biện pháp bổ sung có tính khả thi liên quan đến các dấu hiệu dao động trở lại của giá nhà đất xung quanh khu vực đô thị Seoul. ((세종•서울=연합뉴스) 차지연 김다혜 기자 = 정부가 서울•수도권 지역 집값이 다시 들썩일 조짐을 보이는 것과 관련해 추가 대책 발표 가능성을 시사했다.)

Sau cuộc họp Trụ sở đối sách Trung ương kinh tế trung tâm khẩn cấp lần thứ 6 được mở tại Trụ sở chính phủ Seoul Thứ trưởng một Bộ Kế hoạch và Tài chính Kim Yong Beom đã thông báo trong bản tóm tắt cuộc họp “chính phủ đã đề ra những đối sách cần thiết trong giai đoạn cần nghiên cứu các cách thức Để ổn định thị trường bất động sản có liên quan trực tiếp đến người dân”. (김용범 기획재정부 1차관은 11일 정부 서울청사에서 열린 제6차 비상경제 중앙대책본부(경제중대본) 회의 후 브리핑에서 “정부로서는 민생과 직결된 부동산 시장 안정을 위해서는 모든 수단을 강구해 필요한 시기에 필요한 대책을 할 것”이라고 밝혔다.)

Thứ trưởng Kim cũng cho rằng “Mặc dù tình hình suy thoái kinh tế do dịch bệnh corona virus mới (corona 19) vẫn đang tiếp tục tiếp diễn nhưng giá nhà đất một bộ phận địa phương khu đô thị quanh Seoul đang có dấu hiện bất ổn” và “Chính phủ cũng đang có những nhận thức rất nghiêm túc”. (김 차관은 “신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인한 경기 침체가 지속되는 흐름에도 불구하고 서울을 비롯한 수도권 일부 지방 주택가격에 불안 조짐이 있다”며 “정부도 엄중한 인식을 가지고 예의주시하고 있다”고 말했다.)

Ông ấy cũng nói thêm “Để ổn định thị trường bất động sản, chính phủ đang tìm ra các cách thức khả dụng. Cũng có thể chỉ định các khu vực quy chế và cũng có thể tăng cường các quy chế vay mượn, đồng thời nếu có các điểm thiếu sót trong chế độ thuế thì có thể kiểm tra các phương án tăng cường hoặc bổ sung” (그는 “정부는 부동산 시장 안정을 위해 가용 가능한 여러 수단을 갖고 있다. 규제지역을 지정할 수도 있고 대출 규제를 강화할 수도 있고 세제에 미비점이 있으면 보완하거나 강화하는 방안도 검토할 수 있다”며 “추가 대책 여부나 시기, 방법은 시장 상황을 봐가며 결정할 계획”이라고 말했다.)

Ở nội dung, “Trong tình hình hiệu quả bóng bay vẫn đang lan tỏa bởi các đối sách bất động sản của chính phủ, nếu hạn chế bằng cách thêm các khu vực đô thị bất quy chế thì tác dụng phụ có thể bị tiếp diễn.” thì Thứ trưởng Kim trả lời rằng “Về mặt lý thuyết thì khi có khu vực áp quy chế và khu vực bất quy chế, những nhu cầu nhỏ có thể sẽ dịch chuyển một chút nhưng chắc chắn sẽ không như vậy.” (‘정부의 부동산 대책으로 풍선효과가 번지고 있는 상황에서 수도권 비규제지역을 추가로 규제하면 부작용이 계속될 수 있다’는 지적에 김 차관은 “이론적으로야 규제지역과 비규제지역이 있을 때 비규제지역으로 약간 수요가 옮겨갈 수 있겠지만 반드시 그렇지는 않다”고 답했다.)

Ông ấy nói thêm “Về cơ bản, yếu tố cung và cầu cần có một nguyên nhân cơ bản, cái mà có sự khác biệt về quy chế, để thay đổi giá cả, nhưng trong lúc áp dụng trên phạm vi cả nước thì sẽ không có sự biến động về giá”. (그는 “기본적으로 수급 요건상 가격이 움직일만한 요인이 있어야 하는 것이지 규제 차이만 가지고 전국적으로 돌아가면서 가격 변동이 나타나진 않는다”고 덧붙였다.)

Thứ trưởng Kim khẳng định: “Cân nhắc một cách tổng hợp về nhu cầu phát triển đáng để tăng đột biến giá cả và đặc tính của các khu vực riêng biệt. chúng tôi cũng sẽ xem xét các cách để thêm quy định cho các khu vực đó nếu xác định rằng giá của một khu vực cụ thể đang tăng do biên độ pháp lý và lan rộng đến sự bất ổn giá cả ở các khu vực khác hoặc thị trường bất động sản nói chung. (김 차관은 “지역별 특성과 가격이 급등할만한 개발수요 등을 종합적으로 고려해 규제 차익으로 특정 지역의 가격이 뛰어오르고 여타 지역이나 부동산 시장 전반에 가격 불안으로 번지는 것으로 판단되면 해당 지역에 대한 규제를 추가하는 방안도 검토하겠다”고 강조했다.)

Trước đó trong phát ngôn toàn bộ của cuộc họp, Hong Nam Ki – Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế, đã tuyên bố tại cuộc họp “Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất ổn thị trường bất động sản, chúng tôi sẽ có biện pháp cần thiết và hành động mà không do dự.” (앞서 홍남기 경제부총리 겸 기재부 장관도 회의 모두발언에서 “주택시장 불안 조짐이 나타날 경우 언제든지 필요한 조치를 강구하고 주저 없이 시행할 것”이라고 말했다.)

Ông ấy đã nói, “Giá chung nhà đất ở Seoul vẫn ổn định kể từ các chính sách ngày 16 tháng 12. Đặc biệt, mặc dù giá nhà đất dự kiến sẽ giảm do sự thu nhỏ gần đây của nền kinh tế thực tại, cũng có khả năng giá nhà đất nền tăng trở lại dựa trên lãi suất thấp và thanh khoản dồi dào.” (그는 “서울 등 주택가격은 12•16 대책 이후 전반적 안정세가 유지되고 있고 특히 최근 실물경기 위축에 따른 주택가격 하락 전망이 있으나 저금리 기조, 풍부한 유동성 등에 기반한 주택가격의 재상승 우려도 공존한다”고 말했다.)

Cụ thể “Đặc biệt, trong quá trình chính phủ kiểm tra nghiêm ngặt và với tinh thần cảnh giác, vì gần đây giá nhà đất ở các khu vực quy chế như Seoul và các khu vực đô thị lân cận đã chậm lại và có thể nắm bắt được giá ở các khu vực không được kiểm soát tăng giá.” (그러면서 “특히 최근 서울, 수도권 규제 지역의 주택가격 하락세가 주춤하고 비규제지역의 가격 상승세도 지속 포착돼 정부는 경각심을 갖고 예의 점검 중”이라며 이렇게 말했다.)

Do các biện pháp ngày 16 tháng 12 năm ngoái và những lo ngại về suy thoái kinh tế do cuộc khủng hoảng Corona 19 gây ra, giá bán căn hộ tại Seoul vốn đã giảm, gần đây đã chuyển sang giá phẳng. (지난해 12•16 대책과 코로나19 사태로 인한 경기 침체 우려 등으로 하락세였던 서울 아파트 매매가격은 최근 보합으로 전환했다.)

Giá mua bán các căn chung cư ở khu vực quanh thủ đô đang tăng nhẹ và đặc biệt, các khu vực bất quy chế là bề ngoài xuất hiện hiệu quả bóng bay. (수도권 아파트 매매가격도 상승 폭을 키워가고 있으며, 특히 비규제지역은 풍선효과가 나타나는 모습이다.)