Hàn Quốc hỗ trợ người nghỉ phép đặc biệt và người nghỉ việc không lương mỗi người 1,5 triệu won.

762

Bắt đầu từ ngày 2 tháng 6, Hàn Quốc hỗ trợ người nghỉ phép đặc biệt và người nghỉ việc không lương mỗi người 1,5 triệu won (1인당 150만원’ 특고·무급휴직자 지원금 신청 오늘 시작)

Bắt đầu nhận đăng ký từ 9 giờ sáng … Phải mang theo các loại giấy tờ như hồ sơ cắt giảm thu nhập. (오전 9시부터 온라인으로…소득 감소 등 입증 서류 첨부해야)

Từ ngày mùng 1 bắt đầu tiếp nhận đăng ký online tiền hỗ trợ ổn định việc làm do dịch bệnh Corona 19 cho các đối tượng như các giáo viên trường học, người lao động không lương , những người kinh doanh tự do nhỏ lẻ, những lao động tự do và những người lao động có công việc đặc thù (신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 피해를 본 학습지 교사와 같은 특수고용직(특고) 종사자, 프리랜서, 영세 자영업자, 무급휴직자를 위한 ‘코로나19 긴급 고용안정지원금’ 온라인 신청 접수가 1일 시작됐다.)

Bộ Lao động đang tiếp nhận đăng kí tiền hỗ trợ ổn định việc làm khẩn cấp thông qua website chuyên dụng http://covid19.ei.go.kr từ 9h sáng ngày hôm nay. (고용노동부는 이날 오전 9시부터 전용 웹사이트 (https://covid19.ei.go.kr)를 통해 코로나19 긴급 고용안정지원금 신청을 받고 있다.)

Quỹ hỗ trợ này đã hỗ trợ chi phí duy trì kế sinh nhai cho mỗi cá nhân là 1,5 triệu won trên những đối tượng như người lao động có tính chất công việc đặc thù . Những người này nằm trong điểm mù của hệ thống bảo hiểm Hàn Quốc, không nhận được tiền bảo hiểm lao động.
(긴급 고용안정지원금은 고용보험의 사각지대에 있는 특고 종사자 등을 대상으로 한 것으로, 1인당 150만원씩 생계비를 지원한다.)

Từ ngày 1 đến ngày 12 tháng này mọi người có thể nộp đơn đăng kí xin trợ cấp bằng cách áp dụng hệ thống 5 phụ đề tùy theo số kết thúc của năm sinh. Vào ngày thứ hai này nếu người nào có đuôi năm sinh kết thúc bằng số 1 và số 6 thì có thể đăng kí xin trợ cấp. Những người không thể đăng ký online có thể được đăng ký từ ngày 1 tháng sau. (이달 1∼12일은 출생연도 끝자리 수에 따른 5부제를 적용해 지원금 신청을 받는다. 월요일인 이날은 출생연도가 1이나 6으로 끝나는 사람이 신청할 수 있다. 온라인 신청을 못 하는 사람을 위해 다음 달 1일부터는 오프라인 신청도 접수한다.)

Nếu bạn được lựa chọn là đối tượng được nhận trợ cấp thì trong vòng 2 tháng sau ngày nộp đơn đăng kí bạn có thể nhận được 1 triệu won và 500.000 won sẽ được nhận vào tháng tiếp theo. (긴급 고용안정지원금 지급 대상자로 선정되면 신청일로부터 2주 이내로 100만원을 받고 다음 달 중으로 50만원을 추가로 받게 된다.)

Để nhận được trợ cấp thì những lao động tự do và những người kinh doanh nhỏ lẻ không đăng ký bảo hiểm việc làm và phải chứng minh rằng thu nhập hoặc doanh số của họ từ 3 đến 4 tháng năm nay giảm từ 25% trở lên so với thời gian (tháng 12 năm ngoái)(지원금을 받으려면 특고, 프리랜서, 영세 자영업자의 경우 고용보험 미가입자로, 올해 3∼4월 소득이나 매출이 비교 대상 기간(작년 12월 등)보다 25% 이상 감소한 사실이 입증돼야 한다)

Đối tượng trợ cấp là những người lao động không lương là thành viên của bảo hiểm việc làm thuộc các công ty dưới 50 thành viên, những người lao động không được hưởng lương nhất định từ 3 đến 5 tháng trong năm nay (무급휴직자는 50인 미만 기업 소속 고용보험 가입자로, 올해 3∼5월 일정 기간 이상 무급휴직을 한 사람이 지급 대상이다.)

Người nộp đơn có thể đính kèm các tài liệu được ghi lại bằng cách quét, chụp hoặc chụp ảnh điện thoại di động để chứng minh rằng họ đáp ứng các yêu cầu cho việc đủ tiêu chuẩn nhận tiền trợ cấp. (신청자는 지원금 지급 요건에 해당하는지 입증할 서류를 스캔, 캡처, 휴대전화 촬영 등으로 파일로 만들어 첨부하면 된다.)

Bạn có thể kiểm tra từ website chuyên dụng những nội dung cụ thể có liên quan đến tiền trợ cấp việc làm khẩn cấp. Mọi thắc mắc cần giải đáp vui lòng gọi tới số 1899-4162, 1899-9595 (긴급 고용안정지원금에 관한 구체적인 내용은 전용 웹사이트에서 확인할 수 있다. 전담 콜센터(☎1899-4162, 1899-9595)를 통한 전화 상담도 가능하다.)

연합뉴스TV 기사문의 및 제보 : 카톡/라인 jebo23