Hàn Quốc mở trung tâm tư vấn Corona bằng 8 loại ngôn ngữ cho người nước ngoài … Người cư trú BHP cũng được điều trị và không bị bắt.

187

Hàn Quốc mở trung tâm tư vấn Corona bằng 8 loại ngôn ngữ … Người cư trú BHP cũng được điều trị và không bị bắt.(신종코로나, 8개 언어로 안내…불법체류자도 단속 없이 치료)

Chính quyền thành phố Seoul vào ngày 11 tháng 1 thông báo rằng họ sẽ cho vận hành trung tâm quốc tế chuyên hỗ trợ cho người nước ngoài (☎ 02-2229-4900), tại phường Daelim, Quận Yeongdeungpo, cơ sở này sẽ vận hành như một trung tâm tiếp nhận và báo cáo của người nước ngoài về dịch Viêm Phổi Vũ Hán. (서울시는 외국인 지원시설인 영등포구 대림동 서남권글로벌센터(☎ 02-2229-4900)를 신종 코로나바이러스 감염증(신종코로나) 외국인 신고·접수센터로 운영한다고 11일 밝혔다.)

Tư vấn được cung cấp bằng tám ngôn ngữ bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Philipin, tiếng Pakistan, tiếng Nepal, tiếng Mông Cổ và tiếng Uzbek, có bệnh viện đồng hành và có cả phiên dịch viên. (영어, 중국어, 베트남어, 필리핀어, 파키스탄어, 네팔어, 몽골어, 우즈벡어 등 8개 언어로 상담을 제공하며 요청이 있으면 병원 진료에 동행해 통역도 해준다.)

Trung tâm quốc tế này có thể được truy cập thông qua các kênh khác nhau như kakao talk (swsgc), e-mail (hotline@swsgc.co.kr), trang chủ www.swsgc.co.kr.
(서남권글로벌센터는 카카오톡(swsgc), 이메일(hotline@swsgc.co.kr), 홈페이지(www.swsgc.co.kr) 등 다양한 채널로 접근할 수 있다.)

Tại các trang web này sẽ không có ngôn ngữ Nhật Bản, Thái Lan, Ả Rập, Nga và Indonesia, thì sẽ được liên kết với Trung tâm quốc tế Seoul. (이곳에서 지원이 안 되는 일본어, 태국어, 아랍어, 러시아어, 인도네시아어는 서울글로벌센터에 연계해준다.)

Thành phố đặc biệt nhấn mạnh rằng những người cư trú BHP tại Hàn Quốc cũng có thể được điều trị nếu bị nhiễm Viêm Phổi Vũ Hán mà không bị báo lên sở di trú. (시는 특히 불법 체류자도 출입국관리사무소에 신고되는 일 없이 치료받을 수 있다고 강조했다.)

Lý do là những nhân viên y tế trong các cơ sở điều trị y tế tại Hàn Quốc được miễn nghĩa vụ phải tố cáo những người vi phạm luật quản lý xuất nhập cảnh của Hàn Quốc lên sở di trú cho dù họ có phát hiện ra người cư trú BHP. (공공의료기관 의료인은 직무 수행 중 출입국관리법을 위반한 사람을 발견했을 때 출입국 당국에 통보할 의무를 면제받는다.)

Ngoài ra, ngay cả khi người nước ngoài bị nhiễm cúm, phí điều trị được miễn phí theo Đạo luật Phòng chống và Quản lý Bệnh Truyền nhiễm của Hàn Quốc. (또 외국인이라 해도 신종코로나에 감염된 경우 감염병 예방 및 관리에 관한 법률에 의해 치료비는 전액 무료이며, 확진자는 격리 기간 생활비를 지원받을 수 있다.)

jk@yna.co.kr