Học sinh 17 tuổi người Hàn Quốc đã qua đời, ‘Âm tính’ trong lần xét nghiệm cuối cùng với Corona 19 … “Lỗi trong lần kiểm tra trước”

2247

Học sinh 17 tuổi người Hàn Quốc đã qua đời, ‘Âm tính’ trong lần xét nghiệm cuối cùng với Corona 19 … “Lỗi trong lần kiểm tra trước” (숨진 17살 학생, 코로나19 최종 ‘음성’…”앞선 검사 오류” )

Kết quả của việc kiểm tra lại hai cơ sở y tế dân sự và Trung tâm kiểm soát dịch bệnh đều là ’Âm tính’. (질본·민간 의료기관 두 곳 재검사 진행한 결과 ’음성’ 판정)

Kết quả ‘dương tính’ với Corona 19 được thực hiện bởi một bộ phận của Bệnh viện Đại học Yeungnam. (앞서 영남대병원 진행한 코로나19 검사 일부 ’양성’ 소견)

Ở xét nghiệm nước tiểu và đờm cuối cùng vào ngày thứ 18 cũng là ngày qua đời của nạn nhân thì kết quả là dương tính. (사망 당일인 18일 마지막 검사 때 소변·가래에서 양성 반응)

Chính quyền đã yêu cầu dữ liệu gốc của Bệnh viện Đại học Yeongnam tại thời điểm đó để kiểm tra lại … Xác nhận xét nghiệm đã bị lỗi. (영남대병원에 당시 원자료 요청해 재판독…검사 오류 확인)

[앵커]

Học sinh trung học người Hàn Quốc 17 tuổi, qua đời do viêm phổi, được xác nhận là không liên quan đến Corona19. (폐렴 악화로 숨진 17살 고등학생은 코로나19와 관련이 없는 것으로 최종 확인됐습니다.)

Trước đó kết quả ‘ Dương tính ‘ với Corona 19 trong lần kiểm tra thứ 13 cũng là lần kiểm tra cuối cùng, kết quả này được xác nhận là kết quả lỗi. (앞서 진행한 검사 가운데 마지막인 13번째에서 양성 소견이 나온 것은 ‘오류’로 판명됐습니다.)

Phóng viên Hyung-Won Lee. (이형원 기자입니다.)

[기자]

Một học sinh trung học 17 tuổi qua đời khi đang được điều trị ở Daegu vì triệu chứng viêm phổi đã được xác định không bị nhiễm Corona19. (폐렴 증상으로 대구에서 치료받다가 숨진 17살 고등학생은 코로나19에 감염되지 않은 것으로 확인됐습니다.)

Đây là dựa trên kết quả của các cuộc kiểm tra lại do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh và hai tổ chức y tế tư nhân thực hiện, kết quả ‘Âm tính’ đã xuất hiện. (질병관리본부와 민간 의료기관 두 곳이 진행한 재검사 결과, ‘음성’이 나온 겁니다.)

Các kết quả tương tự cũng thu được trong các cuộc thảo luận về tính chính xác của Ủy ban quản lý xét nghiệm chẩn đoán Corona 19 và Ủy ban lâm sàng trung ương. (정확성을 기하기 위해 자문을 의뢰한 코로나19 진단검사관리위원회와 중앙임상위원회 논의에서도 모두 같은 결과를 얻었습니다.)

[Kwon Joon-wook / Trưởng ban phòng Phản ứng Quốc phòng Trung ương: Ủy ban Quản lý Chẩn đoán và Kiểm tra đã đưa ra quyết định cuối cùng trong xét nghiệm Corona 19 của học sinh này là Âm tính. Ủy ban lâm sàng trung ương đánh giá rằng người học sinh này qua đời không phải do Corona 19 gây ra…] ([권준욱 / 중앙방역대책본부 부본부장 : 진단검사관리위원회에서 코로나19 음성으로 최종 판단했습니다. 코로나19에 의한 사망은 아닌 것으로 중앙임상위원회에서도 판단했고….])

Điều này là do kết quả ​​’ Dương tính’ đã được đưa ra trong một số xét nghiệm chẩn đoán corona19 do Bệnh viện Đại học Yeungnam thực hiện. (최종 판단까지 이렇게 여러 단계를 거친 건, 앞서 영남대병원이 진행한 코로나19 진단 검사 일부에서 ‘양성’소견이 나왔기 때문입니다.)

Tất cả 12 xét nghiệm được thực hiện từ ngày 13 đến ngày 17 đều cho thấy “âm tính”, nhưng kết quả dương tính xuất hiện khi xét nghiệm với nước tiểu và đờm trong lần thử nghiệm cuối cùng vào ngày thứ 18 cũng là ngày nạn nhân qua đời. (지난 13일부터 17일까지 시행한 12차례 검사에서는 모두 ‘음성’ 이 나왔지만, 사망 당일인 18일 마지막 검사 때 소변과 가래에서 양성 반응이 나온 겁니다.)

Bởi vì điều này, các cơ quan kiểm dịch đã đưa ra phán quyết cuối cùng là ” Tạm thời chưa quyết định ” và thậm chí đã đưa các mẫu “dương tính” của nạn nhân ra xét nghiệm, nhưng virus Corona19 đã không xuất hiện. (이런 탓에 방역 당국은 최종 판단을 ‘미결정’으로 두고 ‘양성’을 보인 잔여 검체까지 확인했지만 코로나19 바이러스는 나오지 않았습니다.)

Yoo Chun-Kwon / Trưởng phòng Quản lý và Phân tích Chẩn đoán, Phòng Phản ứng Kiểm dịch Trung ương: Phân tích lại được thực hiện sau khi tiếp nhận các mẫu còn lại của người học sinh đã qua đời kia , như rửa đường hô hấp, huyết thanh và nước tiểu, trong tất cả các lần xét nghiệm đều không tìm thấy Corona 19. ([유천권 / 중앙방역대책본부 진단분석관리단장 : 미결정 반응을 보인 호흡기 세척물, 혈청, 소변 등 잔여 검체를 인계받아서 재분석을 시행했고, 모든 시험기관의 모든 검체에서 코로나19가 검출되지는 않았습니다.])

Cuối cùng, cơ quan kiểm dịch đã yêu cầu Bệnh viện Đại học Yeongnam cung cấp dữ liệu gốc vào thời điểm đó để kiểm tra lại. Cuối cùng, xác nhận rằng có lỗi trong khi xét nghiệm. (결국 방역 당국은 영남대병원 측에 당시 원자료를 요청해 재판독한 끝에 검사 오류가 있었던 것을 확인했습니다.)

[Yoo, Cheon-Kwon / Giám đốc phòng phân tích và chuẩn đoán bộ phòng dịch Trung ương: Mẫu của người bệnh hoàn toàn không được cho vào để Phản ứng chuỗi polymerase, và họ còn làm sai kỹ thuật, phòng thí nghiệm bị ô nhiễm v.v. .] ([유천권 / 중앙방역대책본부 진단분석관리단장 : 환자 검체가 전혀 들어가 있지 않은 대조군 검체에서도 PCR 반응이 확인되는 등 실험실 오염 또는 기술 오류 등….])

Ý kiến của ​​chuyên gia cũng không khác nhau nhiều. (전문가 의견도 크게 다르지 않았습니다.)

[Jeon Byung-Yul / Giáo sư Trường Y: Một xét nghiệm ở trong phòng thí nghiệm bẩn và bị ô nhiễm thì kết quả của xét nghiệm này không thể tin được. .] ([전병율 / 차의과대학 의학전문대학원 교수 : 대조군이 오염된 그런 상황에서는 이 검사 결과를 신뢰할 수 없는….])

Một học sinh 17 tuổi người Hàn Quốc qua đời vì các triệu chứng đáng ngờ đã được chẩn đoán cuối cùng là ‘ Âm tính ‘ với Corona 19 và quyết định không tiến hành khám nghiệm tử thi. (코로나19 의심 증상을 보이다 숨진 17살 학생이 최종 ‘음성’ 판정을 받으면서 부검은 진행하지 않기로 했습니다.)

YTN 이형원[lhw90@ytn.co.kr]입니다