Hơn 130 sinh viên Việt Nam đang thực tập tại Đại Học Incheon mất tích … Nghi ngờ lao động chui.

235

Hơn 130 sinh viên Việt Nam đang thực tập tại Đại Học Incheon mất tích … Nghi ngờ lao động chui. (인천대로 연수 온 베트남 학생 130명 잠적…불법취업 의혹)

Một số lượng lớn du học sinh quốc tịch Việt Nam đang theo học tiếng Hàn Quốc tại học viện ngôn ngữ tại đại học Incheon mất tích, sở di trú đã đứng ra điều tra. (한국어를 배우기 위해 인천대 어학당에 재학 중인 베트남 국적 어학 연수생이 대거 잠적한 것으로 나타나 출입국 당국이 실태 조사를 벌인다.)

Theo Đại học Incheon vào ngày 9, khoảng 130 trong số 1.900 thực tập sinh Việt Nam đang theo học Học viện Ngôn ngữ Hàn Quốc của Đại học incheon đã vắng mặt hơn 15 ngày và hiện nay đang trong trạng thái không rõ tung tích. (9일 인천대에 따르면 이 대학 한국어학당에 재학 중인 베트남 연수생 1천900명 중 약 130명이 올해 들어 15일 이상 장기 결석을 하며 행방이 묘연한 상태다.)

Họ đăng ký học tại Học viện Ngôn ngữ Hàn Quốc tại Đại học Incheon để được đào tạo ngôn ngữ ngắn hạn trong một năm, nhưng đột nhiên biến mất sau khi đến Hàn Quốc khoảng ba đến bốn tháng. (이들은 1년 과정의 단기 어학연수를 받기 위해 올해 순차적으로 인천대 한국어학당에 등록했지만 3∼4개월 만에 자취를 감추고 사라진 것으로 알려졌다.)

Đại học Incheon đã phải thông báo lên sở di trú đúng theo luật khi sinh viên thực tập vắng mặt trong thời gian dài trên 15 ngày. (인천대는 외국인 어학 연수생이 15일 이상 장기 결석할 땐 출입국 당국에 알려야 하는 규정에 따라 이런 사실을 당국에 신고했다.)

Đại học Incheon cho rằng những thực tập sinh này lợi dụng​​ khóa học tiếng Hàn này để có thể được nhận visa đến Hàn Quốc, và đã trốn đến công trường xây dựng của khu vực đô thị để kiếm tiền bất chấp thân phận trở thành người cư trú bất hợp pháp. (인천대 안팎에서는 이들 연수생이 일단 어학연수를 빙자해 한국 비자를 받아 입국한 뒤 돈을 벌기 위해 불법체류 신분을 무릅쓰고 수도권 공사 현장으로 빠져나갔을 것이라는 추정이 나온다.)

Một quan chức của một trường đại học cho biết: “Nếu muốn đến Hàn Quốc để học tại các học viện ngôn ngữ, họ đã phải trả hàng triệu won cho người môi giới ở Việt Nam“, ông nói, họ có thể kiếm được số tiền lớn trong vài năm, nên họ đã gắng mọi cách để có thể đến Hàn Quốc . ” (모 대학 관계자는 “어학 연수생들이 한국에 오려면 베트남에서 중개 브로커에게 수백만 원을 줘야 한다”며 “그래도 일단 한국에 오면 수년 안에 큰돈을 벌 수 있다는 계산 때문에 어떻게든 돈을 모아 한국에 오기 위해 애를 쓴다는 얘기를 들었다”고 말했다.)

Một quan chức của Đại học Incheon cho biết, Hầu hết các thực tập sinh đều thực sự đang nỗ lực để học tiếng Hàn. Họ sẽ rất chăm chỉ học tiếng Hàn. “Để ngăn chặn một số thực tập sinh đi chệch hướng trong việc xin việc làm bất hợp pháp ,chúng tôi sẽ tăng cường tham vấn với chính quyền ” (인천대 관계자는 “대다수 연수생은 실제로 한국어를 배우기 위해 입국해 열심히 학업에 임하고 있다”며 “어학연수를 불법 취업의 발판으로 삼는 일부 연수생의 일탈을 막기 위해 관계 당국과 협의를 강화할 것”이라고 강조했다.)

Đội điều tra của sở di trú sẽ đến Đại học Incheon vào ngày 10 tháng 10 để thực hiện một cuộc khảo sát về tình trạng bỏ trốn của các thực tập sinh. (출입국 당국 조사반은 10일 인천대를 방문, 어학 연수생 이탈 현황 등 실태조사를 벌일 예정이다.)

Nguồn dịch: Tại Đây