Hwang Gyo-an “Cần phải chặn không cho người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc và hạn chế di chuyển trong nước”

446

Hwang Gyo-an “Cần phải chặn không cho người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc và hạn chế di chuyển trong nước” (황교안 “외국인 입국차단·국내 이동제한 필요”)

Hwang Gyo-an, lãnh đạo của Đảng hội nhập tương lai Hàn Quốc, nhấn mạnh liên quan đến sự lây lan của Corona 19, người nước ngoài nên bị chặn nhập cảnh và hạn chế di chuyển trong nước . (미래통합당 황교안 대표는 코로나 19 확산과 관련해 필요하다면 외국인 입국을 차단하고 우리 안에서의 이동도 제한해야 한다고 주장했습니다.)

Hwang nói trong một tin nhắn video rằng ông ta muốn ngăn chặn tình trạng hiện tại trong đó dịch viêm phổi Vũ Hán đang lan nhanh cho nên cần phải hành động táo bạo và kịp thời. (황 대표는 영상메시지에서 과감하고 신속한 조치로 우한 폐렴이 급속도로 확산하는 지금 상황을 막아내야 한다며 이같이 말했습니다.)

Điều quan trọng nhất là sự an toàn của người dân, và ngay cả bây giờ, phải sửa chữa các biện pháp sai kịp thời để xua tan những bất an và lo lắng của người dân và ông sẽ hợp lức với chính phủ và chính đảng Hàn Quốc. (이어 가장 중요한 건 국민 안전이라면서 지금이라도 잘못된 대책을 신속하게 바로잡아 국민 불편과 불안을 불식해야 한다며, 정부·여당과도 협조하겠다고 밝혔습니다.)

조은지[zone4@ytn.co.kr]