Khi người cho thuê giảm tiền nhà và trở thành ‘ Chủ nhà tốt ‘ , Chính Phủ Hàn Quốc sẽ đứng ra gánh một nửa phần trách nhiệm.

400

Khi người cho thuê giảm tiền nhà và trở thành ‘ Chủ nhà tốt ‘ , Chính Phủ Hàn Quốc sẽ đứng ra gánh một nửa phần trách nhiệm. (‘착한 임대인’ 임대료 인하 땐 정부가 절반 분담 )

Tại Hàn Quốc, nếu những chủ doanh nghiệp hạ giá thuê nhà để biến thành những ‘Chủ nhà tốt’ , thì chính phủ Hàn Quốc sẽ gánh một nửa số tiền bị giảm xuống đó. (소상공인들의 임대료를 깎아주는 ‘착한 임대인’이 임대료를 내리면, 정부가 그 절반을 분담 합니다.)

Hiện tại giá thuê tài sản thuộc sở hữu của chính phủ đã giảm xuống một phần ba. (정부 소유 재산의 임대료는 현재의 3분의 1로 인하 됩니다.)

Phóng viên Oh In-seok (보도에 오인석 기자 입니다.)

[기자] [Phóng viên]

Những người làm kinh doanh tự thân ở Hàn Quốc đang lâm vào tình trạng suy thoái kinh tế do sự cố corona 19. (경기 부진에 코로나19 사태까지 겹친 자영업자들.)

Buôn bán không được, những chủ cửa hàng này vẫn phải gánh thêm một khó khăn nữa là tiền thuê mặt bằng đều đặn hàng tháng . (장사는 안 되는데 꼬박꼬박 내야 하는 임대료 부담은 설상가상 입니다.)

Giữa những khó khăn như vậy, bốn chủ nhà tại chợ Namdaemun mới đây tuyên bố họ sẽ giảm 20% tiền thuê nhà cho các tiểu thương ​​trong ba tháng. (이런 큰 어려움 속에 최근 남대문 시장의 건물주 4명이 석 달 동안 임대료 20%를 내리겠다고 선언했습니다.)

Phong trào ‘Chủ nhà tốt’ bắt đầu ở làng Hanok đã được sử hưởng ứng của người dân. (전주 한옥마을에서 시작된 ‘착한 임대인’ 운동이 민간의 호응으로 이어졌습니다.)

[Seongha-Ryun / Chủ sở hữu tòa nhà tại chợ Namdaemun: Chúng ta nên đồng hành cùng với thương nhân, đồng hành ở đây là chúng ta nên biết đâu là chỗ khó của họ và giúp đỡ họ trên quan điểm của người chủ nhà và cũng là người cho thuê.] ([성하륜 / 남대문시장 건물주 : 상인들하고 같이 살아야 된다, 같이 산다는 것은 그들의 어려운 부분, 가려운 부분을 가려서 잘 챙겨주는 것이 건물주 입장이고 임대인의 입장이 아닌가 생각하고])

Chính phủ Hàn Quốc cũng quyết định tham gia khi các động thái giảm tiền thuê nhà bắt đầu. (민간에서 싹트기 시작한 임대료 인하 움직임에 정부도 동참하기로 했습니다.)

Khi một chủ nhà tư nhân giảm tiền thuê nhà xuống, chính phủ Hàn Quốc sẽ đứng ra gánh một nửa số tiền đó. (민간 임대인이 임대료를 인하하면, 그 절반을 정부가 분담하기로 했습니다.)

Trong nửa đầu năm nay, những chủ doanh nghiệp giảm tiền nhà cho các tiểu thương sẽ được miễn giảm 50% thuế pháp nhân và thuế thu nhập của phần tiền nhà đã giảm mà không liên quan đến số tiền và thu nhập của họ . (상반기 동안 소상공인에 해당하는 임차인의 임대료를 내리는 임대인은 소득이나 인하 금액에 관계없이 임대료 인하분의 50%를 소득세와 법인세에서 감면받게 됩니다.)

[Hong Nam Ki / Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính: Tôi muốn nói rằng chính phủ đã chuẩn bị ba bộ chiến lược hỗ trợ việc cho thuê của các doanh nghiệp nhỏ để truyền bá phong trào ấm áp này trong toàn xã hội của chúng ta.] ([홍남기 / 부총리 겸 기획재정부 장관 : 정부도 이러한 따뜻한 운동이 우리 사회 전반으로 확산될 수 있도록 소상공인 임대료 지원 3종 세트를 마련했다는 점을 말씀 드립니다])

Nếu hơn 20% cửa hàng tại các chợ được hưởng ưu đãi từ việc giảm tiền nhà này, họ sẽ còn được hỗ trợ như lắp đặt lại dây điện và cảm biến chống cháy cũ. (특정 시장 점포의 20%가 넘는 점포가 임대료 인하 혜택을 받으면, 이들 시장에 대해 노후전선 정비와 스프링클러 설치 등이 지원됩니다.)

Ngoài ra, vào cuối năm nay tại Hàn Quốc, tiền thuê tài sản thuộc sở hữu của nhà nước sẽ được giảm xuống 1 phần 3, và tiền thuê mặt bằng tại các tổ chức tự trị địa phương sẽ được giảm xuống thấp nhất 1% trên tiêu chuẩn 5% giá trị của tài sản. (또 국가가 직접 소유한 재산은 올해 말까지 임대료가 현재의 3분의 1 수준으로 인하가 추진 되고, 지방자치단체는 현재 재산가액의 5% 수준인 임대료를 최저 1%까지 낮추기로 했습니다.)

Đồng thời, giá thuê của các doanh nghiệp nhỏ cho các tổ chức công cộng cũng được hạ xuống. (이와 함께 공공기관의 소상공인 임차인 임대료도 인하됩니다.)

Cục đường sắt Hàn Quốc, Tập đoàn nhà đất Hàn Quốc và Sân bay Incheon đều sẽ tham gia vào việc giảm tiền thuê khoảng 103 công trình công cộng . (코레일과 LH공사, 인천공항 등 임대시설을 운영 중인 103개 공공기관이 임대료 인하에 동참합니다.)

YTN 오인석[insukoh@ytn.co.kr]입니다.