” Khoảng cách để đi đến điểm ngoặt đang thu hẹp … Thời gian để có thể kiểm soát được Corona 19 không còn lại nhiều”

771

” Khoảng cách để đi đến điểm ngoặt đang thu hẹp … Thời gian để có thể kiểm soát được Corona 19 không còn lại nhiều” (“코로나19 변곡점 근접…통제 가능 시간 얼마 안 남았다”)

Với sự lan rộng của Corona 19 tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý và Iran, một chẩn đoán đã xuất hiện cho thấy tình hình hiện tại đang tiến đến một ” Điểm ngoặt ” quan trọng. (한국과 일본, 그리고 이탈리아와 이란에서 코로나19가 확산하면서, 현재 상황이 ‘변곡점’에 가까워지고 있다는 진단이 나왔습니다.)

Các chuyên gia cho biết, khi nhìn vào diễn biến lây lan gần đây của Corona 19 , có thể chúng ta sẽ không còn nhiều thời gian để kiểm soát Corona 19. (전문가들은 최근 코로나19의 확산 추이를 볼 때 코로나19를 통제할 수 있는 시간이 얼마 남지 않았다고 입을 모으고 있습니다.)

Phóng viên Kim Hyung-geun. (보도에 김형근 기자입니다.)

[기자] [Phóng viên]

“Thời gian để có thể khống chế Corona 19 đang dần trôi qua” ( “코로나19를 억제할 수 있는 시간이 지나가고 있다”)

Paul Hunter, nhà nghiên cứu Corona19 gần đây đã chẩn đoán tình huống này. (코로나19 권위자 폴 헌터 교수는 최근 상황을 이렇게 진단했습니다.)

Chúng ta đang đi gần tới ” Điểm Ngoặt ” để không còn có thể khống chế được Corona 19 nữa. (그러면서 더 이상 코로나19를 통제할 수 없게 되는 ‘변곡점’이 가까워지고 있다고 밝혔습니다.)

Giáo sư Hunter đã xem cuối tuần là sự khởi đầu của sự thay đổi. (헌터 교수는 지난 주말을 변화의 시작으로 봤습니다.)

Trong khi các trường hợp dịch đang suy giảm ở vùng tâm dịch là Trung Quốc, tuy nhiên những tình huống vô cùng đang lo ngại lại đang chuyển đến những nơi khác. (진원지인 중국에서 확진 사례가 감소하는 반면 다른 곳에서 매우 우려되는 상황이 전개되고 있다는 겁니다.)

Corona 19 đã chọn Hàn Quốc, Ý và Iran là những mồi lửa mới . (그러면서 한국과 이탈리아, 이란을 새로운 불씨로 꼽았습니다.)

Giáo sư Hunter lo lắng, vì việc lây nhiễm hàng loạt trong các nhà thờ ở Hàn Quốc là việc chưa từng có trước đây. (헌터 교수는 한국의 교회에서 발생한 집단 감염은 지금까지 전례가 없었던 일이라고 우려했습니다.)

Sự gia tăng người bị nhiễm ở Ý cũng là một mối quan tâm đối với châu Âu, và dự kiến tình hình sẽ càng sẽ trở nên tồi tệ hơn trong vài ngày tới. (또 이탈리아의 확산세는 유럽의 걱정거리로, 며칠 내 상황이 더 심각해질 것으로 예상했습니다.)

Sự thiếu kiểm soát của Iran có thể có tác động rất lớn đến Trung Đông. (관리 능력이 부족한 이란의 상황도 중동에 큰 영향을 줄 수 있다고 지적했습니다.)

Giáo sư Sridhar của Edinburgh đã đưa ra ý kiến tương tự. (에든버러대 스리드하르 교수도 같은 의견을 냈습니다.)

Đã có một sự thay đổi to lớn của Corona 19 trong hai ngày qua. (지난 이틀 동안 코로나19의 방향성에 엄청난 변화가 있었다는 겁니다.)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang quan tâm sâu sắc đến vấn đề này, (세계보건기구 WHO도 이를 심각하게 받아들이고 있습니다,)

[Theward Ross Adhanom Gerberus / Tổng thư ký WHO: Corona 19 có thể phát triển theo theo bất kỳ một hướng nào, vì vậy hãy chuẩn bị cho mọi trường hợp khẩn cấp. Nó có thể rất đau đớn.] ([테워드로스 아드하놈 거브러여수스 / WHO 사무총장 : 코로나19가 어떤 방향으로든 진행할 수 있기 때문에 어떤 만일의 사태에도 철저한 준비를 해야 합니다.])

Các chuyên gia nói, ” Mức độ lây nhiễm đã đạt đến một tầng mới.” tất cả chúng ta cần phải thật nâng cao cảnh giác. (전문가들은 “감염 전파의 새로운 단계가 도래했다”며 보다 경각심을 높일 것을 촉구하고 있습니다.)

YTN 김형근입니다.