” Nghi ngờ nhân viên bị nhiễm corona” … Chủ lao động có được phép cho nhân viên nghỉ phép không lương vô điều kiện?

325

” Nghi ngờ nhân viên bị nhiễm corona” … Chủ lao động có được phép cho nhân viên nghỉ phép không lương vô điều kiện? (“코로나 의심돼요”…무조건 무급휴직 써야 할까?)

Nếu không có thông báo của cơ quan kiểm dịch, công ty không được phép cho người lao động nghỉ việc vì lý do dịch bệnh. (방역 당국 자가격리 등 통지 없다면, 회사가 출근 막지 못해)

Lệnh ‘Bắt buộc nghỉ phép không lương’, đã xâm phạm quyền của người lao động. (’강제 연차 소진’ 지시, 근로자 권리 침해)

Không có triệu chứng nhiễm Corona vẫn bị thông báo cho nghỉ phép … Người lao động vẫn có thể nhận được toàn bộ số tiền lương. (증상 없는데 동선 겹쳐 휴직 통보…임금 전액 받을 수 있다)

Trường hợp chủ doanh nghiệp lơ là trong khâu phòng dịch làm doanh nghiệp phải đóng cửa cũng tương tự như vậy. (사용자 방역 소홀로 사업장 폐쇄된 경우도 마찬가지)

[앵커]

Với sự lan rộng của Corona 19, nhiều công ty tại Hàn Quốc đang khuyến nghị nhân viên nghỉ phép không lương. (코로나19 확산으로 직원들에게 ‘무급 휴직’을 권하는 업체들이 늘고 있습니다.)

Tuy nhiên, chỉ vì lý do có triệu chứng nhìn giống bị nhiễm Corona hoặc có trùng lịch tuyến đường đi với người bị nhiễm thì có nên bắt người lao động nghỉ phép không lương?(그런데, 확진자와 동선이 겹쳤거나, 의심증상을 보인다는 이유만으로 무조건 무급휴직을 하거나 연차를 써야 할까요?)

Cùng nghe báo cáo của Phóng viên Lee Kyung-kuk. (이경국 기자가 짚어봤습니다.)

[기자][Phóng viên]

■ Không tiếp xúc với người bị nhiễm và cũng không có triệu chứng … Liệu thông báo cho nghỉ phép không lương của công ty có chính đáng? (■ 확진자 접촉 없었는데 의심 증상…회사의 무급휴직 통보 정당?)

Nếu bạn không nhận được thông báo nhập viện hoặc tự cách ly của cơ quan kiểm dịch, công ty không thể tự ý xác định bạn là người bị nhiễm và ngăn bạn đi làm. (방역 당국의 입원 또는 자가격리 통지를 받지 않았다면, 회사가 감염 가능성을 임의로 판단해 출근을 막을 수는 없습니다.)

Nếu công ty ra quyết định không cho bạn được đi làm, thì phải trả cho bạn ít nhất 70% mức lương trung bình. (이때 근로자를 출근시키지 않기로 했다면 평균임금의 70% 이상 휴업수당을 지급해야 합니다.)

Điều này là do những bất lợi cho người lao động phải được ưu tiên hơn nhu cầu kinh doanh. (근로자가 받을 불이익이 사업상 필요성에 우선하기 때문입니다.)

Ngay cả việc bắt buộc lao động nghỉ phép có lương cũng vi phạm trực tiếp đến quyền nghỉ phép định kỳ của công nhân. (강제로 연차를 쓰게 하는 것 역시 휴가 시기를 정할 근로자의 권리를 정면으로 침해하는 것입니다.)

Nếu công ty thông báo cho bạn nghỉ phép, chỉ vì lý do bạn từng đi du lịch nước ngoài hoặc bạn từng đi chung tuyến đường với người bị nhiễm cho du bạn không có triệu chứng Corona , thì bạn vẫn có thể được nhận toàn bộ số tiền lương của mình nếu nghỉ phép. (증상이 없는데도 확진자와 동선이 겹쳤거나 해외여행을 다녀왔단 이유만으로 휴직을 통보받았다면, 임금 전액을 받을 수 있습니다.)

Trường hợp phát sinh người bị nhiễm trong công ty do sơ suất phòng dịch của lãnh đạo cũng tương tự như vậy. (사용자 측의 방역 소홀로 감염자가 발생해 사업장이 폐쇄됐을 때도 마찬가지입니다.)

[Jun, Jong-Yeon / Luật sư: Nếu bạn bị công ty bắt phải nghỉ phép không lương hoặc bắt bạn phải sử dụng kỳ nghỉ năm của mình thì điều quan trọng nhất là bạn phải giữ lại những tại liệu giấy tờ liên quan đế chỉ thị này.] ([최종연 / 변호사 : 무급휴직 지시를 받거나, 연차 휴가로 처리하겠단 지시를 받은 경우 이와 관련된 인사자료를 잘 수집해 보관하고 있는 것이 (중요합니다)])

■ Công ty rơi vào trạng thái khó khăn trong kinh doanh vì dịch Corona 19 … Thi hành lệnh nghỉ phép không lương với lao động có chính đáng? (■ 코로나19 사태로 경영난 빠진 회사…무급휴직 시행 정당?)

Nhiều công ty Hàn Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng Corona 19, bao gồm ngành hàng không, nhà hàng và ngành khách sạn. (항공업계와 외식·호텔업계 등 코로나19 사태로 큰 타격을 받는 업체들이 많습니다.)

Đơn phương cho lao động nghỉ phép không lương ngay cả khi công ty gặp khó khăn trong kinh doanh đều là vi phạm Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động . (경영난을 겪더라도 일방적으로 무급 휴직을 통보하는 건 근로기준법 위반입니다.)

Nếu công ty có trợ cấp cho người lao động trong thời gian nghỉ phép và tình hình của công ty đó cũng khó khăn, thì phải nhận được sự đồng ý của bộ lao động Hàn Quốc công ty đó mới được phép giảm tiền trợ cấp xuống. (근로자들에게 휴업 수당을 지급하고 상황이 어렵다면, 노동위원회의 승인을 받아 수당을 줄일 수 있습니다.)

■ Người lao động phải làm việc quá sức bởi nhiệm vụ đối phó với corona 19 … Khi người lao động phát sinh bệnh sẽ là tai nạn lao động? . (■ 코로나19 대응 업무로 과로…질병 발병 시 산업재해?)

Vào cuối tháng trước, một công chức ở thành Phố Jeonju, Tỉnh Jeonbuk, đã từng than thở về sự mệt mỏi do anh này đã phải làm việc quá sức để hỗ trợ phòng dịch Corona 19, cuối cùng, anh này được tìm thấy đã qua đời. (지난달 말, 코로나19 지원 업무로 심한 피로를 호소하던 전북 전주시의 공무원이 숨진 채 발견됐습니다.)

Khối lượng công việc của anh ấy tăng lên trong một khoảng thời gian ngắn và anh đã bị bệnh não và tim mạch, trong trường hợp này Hàn Quốc có thể coi đây là một tai nạn lao động. (단기간 업무 부담이 늘어 과로로 뇌나 심혈관계 질환이 생겼다면 산업재해로 인정받을 수 있습니다.)

Điều này đặc biệt xảy ra khi khối lượng công việc tăng nhanh trong vòng 24 giờ trước khi phát bệnh, hoặc khi số giờ làm việc trung bình trong tuần trước khi phát bệnh vượt quá 52 giờ. (특히 발병 전 24시간 이내 급격히 업무량이 늘었거나, 발병 전주의 평균 업무시간이 52시간 넘은 경우 등이 여기에 해당합니다.)

YTN 이경국[leekk0428@ytn.co.kr]입니다.