1 trong 10 người cao tuổi tại Hàn Quốc ” Đang ở trong khủng hoảng do không có người giúp đỡ”

255

1 trong 10 người cao tuổi tại Hàn Quốc ” Đang ở trong khủng hoảng do không có người giúp đỡ” (노인 10명 중 1명 “위기에 도와줄 사람 없어”)

Một trong 10 người trung niên và cao niên trên 50 tuổi không tìm thấy sự giúp đỡ nào trong thời kỳ khó khăn. (50살 이상 중·고령자 10명 중 1명은 위기가 닥쳐도 도움받을 사람이 없는 것으로 나타났습니다.)

Theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Dịch vụ Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc trên 5.110 hộ gia đình có người trung và cao tuổi trên 50, 13,4% số người được hỏi nói rằng không có ai để yêu cầu giúp đỡ các công việc gia đình khi bị bệnh. (국민연금공단이 50세 이상 중·고령자가 있는 5,110가구를 대상으로 실시한 조사에 따르면 응답자의 13.4%가 ‘몸이 아플 때 집안일을 부탁할 수 있는 사람이 없다’고 답했습니다.)

Đặc biệt, cư dân Seoul, hộ gia đình độc thân và 20% nhóm thu nhập thấp nhất, nhà không có người đi học, không tìm thấy ai để giúp đỡ khi gặp khó khăn. (특히, 무학자와 서울거주자, 단독가구, 소득 하위 20% 그룹에서는 어려움에 처했을 때 도움받을 사람이 전혀 없는 것으로 조사됐습니다.)

Dịch theo: 연합뉴스