Nhà dưỡng lão xanh quận Bonghwa, 7 người bao gồm cả nhân viên bị tái nhiễm Corona 19 sau khi vừa được chữa khỏi

36

Nhà dưỡng lão xanh quận Bonghwa, 7 người bao gồm cả nhân viên bị tái nhiễm Corona 19 sau khi vừa được chữa khỏi. (봉화 푸른요양원, 치료 후 돌아온 직원 등 7명 재확진 )

Sau khi Viện dưỡng lão xanh Bonghwa tại tỉnh Gyeongsangbuk bùng phát lây nhiễm tập thể , đã bị đóng cửa một thời gian, hiện tại viện này đã đi vào hoạt động trở lại, nhưng bảy người, bao gồm cả nhân viên và người cao tuổi trong viện đã bị tái mắc Corona 19 trở lại sau khi đã được điều trị khỏi, họ đã lại bị kết quả chẩn đoán dương tính và bộ y tế đã đưa ra báo động khẩn cấp. (코로나19가 집단발병해 한동안 문을 닫은 봉화 푸른요양원이 재운영에 들어갔지만 치료를 받고 돌아온 직원과 입소자 등 7명이 또 양성 판정을 받아 보건당국에 비상이 걸렸습니다.)

Tỉnh Gyeongsangbuk thông báo, bốn người cao niên và ba nhân viên đã quay trở lại viện dưỡng lão để sinh hoạt và làm việc sau khi đã được điều trị khỏi Corona, tuy nhiên khi xét nghiệm chẩn đoán lại Corona 19 thì họ lại bị kết quả dương tính. (경상북도는 병원에서 치료를 받고 완치 판정을 받은 뒤 푸른요양원에 다시 입소한 어르신 4명과 직원 3명이 코로나19 검사 결과 양성으로 나왔다고 밝혔습니다.)

Quận Bonghwa nói rằng thật khó để tiếp tục vận hành viện dưỡng lão trong bối cảnh tái nhiều người bị tái nhiễm, và họ đang tìm kiếm một bệnh viện để gửi những người cao tuổi và các nhân viên có kết quả chẩn đoán âm tính còn lại. (봉화군은 재확진이 나온 상황에서 요양원을 계속 운영하기 어렵다고 보고 나머지 음성 입소자와 종사자를 보낼 병원이 있는지 알아보고 있다고 밝혔습니다.)

Trong viện dưỡng lão này, 68 người đã bị nhiễm bệnh và bảy người trong số họ đã chết sau khi bệnh nhân được xác nhận đầu tiên xuất hiện vào ngày 4 tháng trước. (이 요양원에서는 지난달 4일 첫 확진 환자가 나온 뒤 68명이 감염됐고 이 가운데 7명이 숨졌습니다.)

www.ytn.co.kr