Nhiễm corona 19 khi đi taxi chỉ 5 phút mặc dù đeo khẩu trang

190

Bệnh nhân số 307 ở Busan đã được chẩn đoán mắc Corona 19 vào ngày mùng 2.(부산 307번 환자는 지난 2일 코로나19 확진 판정을 받았습니다.)

Bệnh nhân số 320 được xác nhận nhiễm sau 2 ngày và bệnh nhân số 336 xác nhận nhiễm sau 4 ngày đều đi trên xe taxi có tài xế là bệnh nhân số 307.(이틀 뒤 확진 판정을 받은 320번과 그로부터 나흘 뒤 감염이 확인된 336번 환자는 모두 307번 환자가 이용한 택시 운전자입니다.)

Trong cuộc trò chuyện với bệnh nhân, cả ba người cho biết họ đều đeo khẩu trang trong taxi và thời gian đi rất ngắn chỉ khoảng 5 phút.(환자 면담에서는 세 사람 모두 택시에서 마스크를 쓰고 있었고 탑승 시간도 5분가량으로 짧았다고 말했습니다.)

Tuy nhiên, nếu tổng hợp lại điểm chung là taxi được sử dụng bởi bệnh nhân số 307 và tình huống chưa xác định được nguồn lây nhiễm khác thì khả năng lây nhiễm trong taxi là đáng nghi nhất.(하지만 307번 환자가 이용한 택시라는 공통점과 아직 다른 감염원을 파악하지 못한 상황을 종합하면 택시 내 감염이 가장 의심됩니다.)

Ahn Byung Sun / Trưởng ban phòng dịch dân sự thành phố Busan cho biết: Vì sự lây nhiễm đã được thực hiện trong một khoảng thời gian quá ngắn nên chúng tôi nghĩ rằng không phải do nồng độ virus đã tăng lên trong không gian taxi hẹp mà không được thông gió tốt….][안병선 / 부산시 시민방역추진단장 : 워낙 짧은 시간에 접촉해서 감염이 이루어졌기 때문에 저희가 생각하기에는 좁은 택시 공간 안에서 충분히 환기되지 않으면서 바이러스 농도가 올라간 건 아닌가….]

Trường hợp lần này, cơ quan phòng dịch cũng cho biết đó là một “sự lây nhiễm bất thường”.(방역 당국도 ‘이례적 감염’이라고 밝힌 이번 사례.)

Tin tức về việc bị nhiễm bệnh ngay cả khi đeo khẩu trang khiến các tài xế taxi bất an.(마스크를 쓰고도 감염됐다는 소식에 택시 운전자도 불안할 수밖에 없습니다.)

Nếu không thể ngăn chặn virus bằng khẩu trang, bạn cần tránh các cuộc trò chuyện không cần thiết khi sử dụng taxi và mở cửa sổ để thông gió đầy đủ.(마스크로도 바이러스를 차단하지 못했다고 본다면 택시를 이용할 때 불필요한 대화를 삼가고 창문을 열어 충분히 환기하는 것이 필요합니다.)

Ngoài ra, cơ quan phòng dịch cũng yêu cầu người dân thanh toán tiền taxi bằng thẻ thay vì tiền mặt để điều tra dịch tễ có thể cần sau này.(방역 당국은 여기에 더해 나중에 필요할지 모를 역학조사를 위해 택시 요금을 현금 대신 카드로 결제해 달라고 시민에게 당부하기도 했습니다.)