Quận Nam, Busan chuẩn bị 1 triệu chiếc khẩu trang và phân phối cho tất cả cư dân.

122

Quận Nam, Busan chuẩn bị 1 triệu chiếc khẩu trang và phân phối cho tất cả cư dân. (부산 남구, 마스크 100만 장 확보해 모든 주민에게 배부)

Giữa tình trạng hỗn loạn khẩu trang trên toàn quốc, một chính quyền địa phương ở Busan, đứng ra mua 1 triệu chiếc khẩu trang và giao chúng cho tất cả cư dân. (전국적인 마스크 대란 속에 부산의 한 지자체가 마스크 100만 장을 확보해 주민들 모두에게 전달하고 있습니다.)

Quận Nam, Busan cho biết hai hoặc ba ngày trước, trưởng thôn và nhân viên đã đến thăm nhà của mọi cư dân Quận Nam và giao ba chiếc khẩu trang cho mỗi người. (부산 남구는 2∼3일 전부터 통장과 직원들이 남구 주민 집마다 방문해 마스크를 1인당 3장씩 전달하고 있다고 밝혔다.)

Quận Nam, với tổng số 280.000 cư dân, sau khi thành lập một đội chuyên dụng khẩu trang đã chuẩn bị một triệu chiếc khẩu trang bằng cách nhập khẩu từ Trung Quốc, vì chính phủ Hàn Quốc gần đây đã đơn giản hóa rất nhiều quá trình nhập khẩu khẩu trang. (전체 주민이 28만 명인 남구는 정부가 최근 마스크 수입 절차를 대폭 간소화한 것에 착안해 마스크 전담팀을 꾸린 뒤 중국에서 마스크를 수입해 100만 장을 확보했습니다.)

ytn.co.kr