Số tiền lương thanh toán chậm cho lao động nước ngoài tại Hàn Quốc xấp xỉ 100 tỷ won …. Phải xử phạt nặng các chủ doanh nghiệp

107

Các tổ chức nhân quyền bảo vệ lợi ích của người nước ngoài đã chỉ trích rằng các vụ việc trả chậm lương cho người lao động nhập cư liên tục xảy ra nhưng mức xử phạt đối với các chủ doanh nghiệp thì chỉ nhẹ như muối đốt inox và yêu cầu thiết lập các giải pháp cho vấn nạn này. (이주민 인권단체들이 이주노동자의 임금체불 등이 잇따르고 있지만 사업주 처벌이 솜방망에 그치고 있다며 대책 마련을 촉구했다.)

Sáng ngày 28 vừa qua, 20 thành viên của các tổ chức bảo vệ nhân quyền người nhập cư như Hội hành động chung nhập cư. Hội đồng lao động người nước ngoài. Liên đoàn nhân quyền người nhập cư đã mở họp báo trước cửa viện kiểm sát nhân dân tối cao và đã chỉ trích rằng “ Gần đây xảy ra những vụ việc những người lao động là người nhập cư khởi kiện chủ doanh nghiệp vi phạp luật lao động do không nhận được tiền phụ cấp cho các ngày nghỉ theo quy định pháp luật hay tiền trợ cấp thôi việc, tuy nhiên toà án đã đưa ra phán quyết không khởi tố với lý do chứng cứ không đầy đủ.” thêm vào đó “ toà án chỉ coi trọng lời tường trình của các chủ doanh nghiệp và đưa ra những chứng cứ nhằm miễn giảm tội danh.” (이주공동행동·외국인이주노동협의회·이주인권연대 등 이주민 인권단체 회원 20명은 28일 오전 대검찰청 앞에서 기자회견을 열어 “최근 미사용 연차 수당과 퇴직금 등을 받지 못한 이주노동자가 근로기준법 위반으로 사업주를 고소했으나 법원은 증거불충분을 이유로 불기소 처분을 내렸다”며 “법원이 고용주의 진술에만 무게를 두며 면죄부를 줬다”고 주장했다.)

Họ nhấn mạnh rằng: “ Năm ngoái có khoảng 260,000 người lao động nước ngoài lao động theo diện visa E-9, diện visa lao động phổ thông đã khai báo về việc bị trả chậm lương với số tiền bị trả chậm lương lên tới 97 tỷ 200 triệu won” trong khi đó “Nếu gộp cả những trường hợp không khai báo thì con số đó sẽ tăng lên rất nhiều.” (이들은 “고용허가제로 비전문취업 비자(E-9)를 받아 일하는 이주노동자 26만명이 지난해 신고한 임금 체불 금액은 972억원에 이른다”며 “신고되지 않은 규모를 합하면 이를 크게 상회할 것”이라고 강조했다.)

Theo đó, họ cũng bổ sung thêm “Một bộ phận chủ doanh nghiệp thuê mướn lao động là người nước ngoài đã nghĩ rằng dù không trả cho họ tiền phụ cấp ngoài giờ với số giờ làm việc quá số thời gian quy định căn cứ vào các điều khoản về thời gian làm việc được quy định trong luật Lao động thì cũng không sao và đã ép buộc họ làm việc ngoài giờ gần như không lương.” Và “thực tế nảy sinh những hành vi vi phạm pháp luật như giảm số giờ lao động để không phải cho người lao động ngày nghỉ phép theo quy định.” <Luật Lao động quy định nếu làm việc đạt chuyên cần trên 80% thì người lao động sẽ có được cho 15 ngày nghỉ phép có lương trong 1 năm> (이어 “이주노동자를 고용한 일부 사업주는 근로기준법의 노동시간 특례 조항에 따라 연장근로 수당을 안 줘도 된다는 점을 근거로 이들에게 무임금 노동을 강요하고 있다”며 “실제로 부여하지도 않은 휴게시간을 늘려 근무 시간을 줄이는 등 불법 행위도 발생하는 실정”이라고 덧붙였다.)