Tất cả nhà ở phân lô công cộng trong khu vực thủ đô phải cư trú từ 3-5 năm

119

Tất cả nhà ở phân lô công cộng trong khu vực thủ đô phải cư trú từ 3-5 năm (수도권 모든 공공분양주택 3∼5년 실거주해야)

Trong tương lai, trường hợp nhận phân lô nhà ở phân lô công cộng trong khu đô thị giá rẻ hơn so với giá thị trường thì tùy thuộc về giá cả mà nghĩa vụ cư trú tối đa đến 5 năm (앞으로 시세보다 저렴한 수도권 공공분양주택을 분양받을 경우 가격에 따라 최대 5년까지 거주 의무가 부여됩니다.)

Bộ Giao thông và Địa chính hàn quốc cho biết sẽ thi hành đề án sửa đổi luật đặc biệt về nhà ở công cộng vào ngày mai( ngày 27) để ngăn chặn sự thâm nhập nhu cầu đầu cơ (국토교통부는 투기수요 유입 차단을 위해 이 같은 내용을 골자로 한 공공주택 특별법 개정안을 내일(27일)부터 시행한다고 밝혔습니다.)

Thời gian nghĩa vụ cư trú là 5 năm nếu giá phân lô thấp hơn 80% nhà ở khu vực lân cận và nếu 80-100% thì là 3 năm (의무 거주 기간은 분양가가 인근지역 주택의 80% 미만이면 5년, 80∼100%면 3년입니다.)

Bộ Đất Đai cũng đang lên kế hoạch sẽ đưa vào chế độ nghĩa vụ cư trú trong năm nay về nhà ở có hạn chế giá bán phân lô nhà ở tư nhân (국토부는 민간택지 분양가상한제 적용 주택도 올해 안에 거주의무 제도를 도입할 계획입니다.)