Thành phố Ul San Hỗ trợ tiền viện trợ cho cô dâu người nước ngoài và cả những người nước ngoài có quyền cư trú vĩnh viễn

289

Hỗ trợ tiền viện trợ cho cô dâu người nước ngoài và cả những người nước ngoài có quyền cư trú vĩnh viễn . (결혼이민자·영주권자도 군민지원금 지급)

Đăng kí ở trung tâm phúc lợi đến ngày 31 tháng sau (내달 31일까지 복지센터서 신청)

Quận Ul Ju của Thành phố Ul San đã thông báo rằng sẽ mở rộng chi viện với những đối tượng là cô dâu nước ngoài và người nước ngoài đã có quyền cư trú vĩnh viễn mỗi người 100.000won. Số tiền này sẽ được chi viện khẩn cấp từ ngày mùng 1 tháng 6. (울산 울주군은 1일부터 긴급 군민지원금(10만원)을 결혼이민자와 영주권자로 확대 지급한다고 31일 밝혔다.)

Đối tượng của hỗ trợ mở rộng lần này là cô dâu người nước ngoài và người nước ngoài đã có quyền cư trú lâu dài , và Hàn Kiều có nơi cư trú chưa rõ ràng ở trong nước, những đối tượng trên có thể nhận được hỗ trợ nếu như vẫn đang được đăng kí cư trú ở Quận Ul Ju Gun trước ngày hỗ trợ .(확대 대상은 결혼이민자와 영주권자, 거주불명자, 재외국민으로 거주불명자는 2020년 4월22일 기준 거주불명자 중 지급일까지 울주군에 주민등록이 돼 있는 군민이면 받을 수 있다).

Ngoài ra đối tượng là người dân đã được đăng kí cư trú ở quận Ul Ju gun từ thời điểm hiện cho tới ngày đăng kí từ ngày 14 tháng 5 theo dự kiến sửa đổi điều lệ luật pháp.Số tiền viện trợ cho mỗi cá nhân là 100.000 won được viện trợ dưới hình thức trả trước bằng” thẻ tình yêu Ul Ju” (이밖에 대상은 조례 개정 입법 예고일인 5월 14일부터 지급 신청일 현재까지 울주군에 주민등록(체류지 등록)돼 있는 군민이다. 지급은 1인 10만원으로 선불카드 형식인 ‘울주사랑카드’로 지급된다.)

Thời gian đăng ký là từ ngày 1 đến ngày 31 của tháng tiếp theo và bạn có thể đến trung tâm phúc lợi hành chính của thị trấn nơi bạn sống cùng với đơn đăng ký và các tài liệu cần thiết. Cư dân không xác định và người dân ở nước ngoài có thẻ chứng minh thư và người nhập cư kết hôn và người nước ngoài có quyền cư trú vĩnh viễn có thể có được cần phải m thẻ đăng ký người nước ngoài và thẻ thường trú. Nhân viên phóng viên Kang Eun Jeong(신청 기간은 1일부터 다음 달 31일까지며, 신청서와 구비서류를 지참해 거주지 읍면 행정복지센터를 방문하면 된다. 거주불명자와 재외국민은 신분증을, 결혼이민자와 영주권자는 각각 외국인등록증과 영주증을 챙기면 된다. 강은정기자 uskej@)