Tiêm phòng cúm quốc gia từ ngày 8 … 19 triệu người đủ điều kiện tiêm phòng miễn phí

164

Tiêm phòng cúm quốc gia từ ngày 8 … 19 triệu người đủ điều kiện tiêm phòng miễn phí (8일부터 독감 국가예방접종 실시…무료대상자 1,900만 명)

Việc tiêm phòng cúm sẽ bắt đầu vào ngày 8 (내일(8일)부터 인플루엔자, 독감 예방 접종이 시작됩니다.)

Nếu tình hình corona 19 và dịch cúm chồng chéo lên nhau, dự kiến ​​gánh nặng cho hệ thống y tế sẽ tăng lên. (코로나19 상황에 인플루엔자 유행까지 겹치면 의료 체계에 부담이 커질 걸로 예상되는데요. )

Vì vậy, năm nay, số lượng tiêm chủng miễn phí đã tăng lên đáng kể. (그래서 올해는 무료 접종 대상이 크게 늘어났습니다. )

Phóng viên Lee Hyo-yeon đưa tin (이효연 기자가 보도합니다.)

[리포트]

Corona 19 và bệnh cúm có các triệu chứng tương tự. ( 코로나19와 인플루엔자는 증상이 비슷합니다.)

Sốt và các triệu chứng như ho và đau họng hầu như không thể phân biệt được. (발열과 기침, 인후통 등과 같은 증상만으로는 사실상 구별하기 어렵습니다.)

[Jae-Gap Lee / Giáo sư Y học Truyền nhiễm, Đại học Hallym Bệnh viện tim Kangnam: “Nếu một đại dịch cúm xuất hiện cùng với Corona 19 thì sẽ xuất hiện rất nhiều bệnh nhân bị triệu chứng nặng , nó sẽ gây gánh nặng đáng kể cho hệ thống y tế …”] [이재갑/한림대 강남성심병원 감염내과 교수 : “인플루엔자랑 같이 유행하면 코로나19에 의한 중환자뿐만 아니라 인플루엔자에 의한 중환자가 같이 발생하기 때문에 의료 체계에 상당한 부담을 줄 거다…”]

Vì vậy, năm nay, số lượng tiêm chủng trên toàn quốc đã tăng hơn 5 triệu. ( 때문에 올해는 국가 예방접종 대상자를 5백 여 만 명 더 확대했습니다.)

37% tổng số công dân Hàn Quốc, tương đương 19 triệu người, đủ điều kiện để được tiêm chủng miễn phí. ( 전 국민의 37%, 천900만 명이 무료 접종 대상이 됩니다.)

Trẻ dưới từ 6 tháng tuổi đến dưới 9 tuổi cần tiêm đủ 2 mũi từ ngày mai. ( 내일부터는 2차례 주사를 맞아야 하는 생후 6개월부터 만 9세 미만 어린이들 먼저 시작됩니다.)

Từ ngày 22, là thời gian dành cho những trẻ tiêm phòng một mũi. ( 22일부터는 이미 한 차례 접종했던 어린이들이 대상입니다.)

[Jung Eun-kyung / Giám đốc Trụ sở các biện pháp đối phó tai ương: “Nếu là trẻ được tiêm lần đầu tiên từ khi sinh ra, cần tiêm 2 mũi. Và vì là 2 mũi tiêm nên những trẻ này cần được nhận tiêm phòng sớm hơn những lứa tuổi khác.”] [정은경/중앙방역대책본부장 : “태어나서 처음으로 받는 경우에는 2번 접종이 필요합니다. 2회 접종을 해야되기 때문에 다른 연령보다 조금 일찍 접종을 시작한다.”]

Những người từ 75 tuổi trở lên có thể tiêm vắc xin từ ngày 13 tháng sau, từ ngày 20 tháng sau đối với người 70 tuổi đến 74 tuổi, từ ngày 27 tháng sau đối với người từ 62 tuổi đến 69 tuổi. ( 만 75세 이상은 다음달 13일부터 만 70세에서 74세는 다음달 20일부터 만 62세에서 69세는 다음달 27일부터 접종할 수 있습니다.)

Để ngăn chặn tình trạng người đến tiêm đông trong cùng một lúc, thời gian tiêm chủng được chia theo độ tuổi và nên đặt trước. ( 예방접종자가 한꺼번에 몰리는 것을 막기 위해 연령별로 접종 시기가 분산되고, 사전 예약도 권장됩니다.)

Cơ quan kiểm dịch cũng quyết định giới thiệu một công cụ chẩn đoán có thể đồng thời xét nghiệm Corona 19 và bệnh cúm. ( 방역당국은 또 코로나19와 인플루엔자를 동시에 검사할 수 있는 진단도구 도입도 추진하기로 했습니다.)

KBS 뉴스 이효연입니다.