Tiếp tục là lây nhiễm tập thể … Xác nhân 57 người bị nhiễm Corona 19 tập thể tại viện dưỡng lão Daesil thành phố Daegu

1767

Tiếp tục là lây nhiễm tập thể … Xác nhân 57 người bị nhiễm Corona 19 tập thể tại viện dưỡng lão Daesil thành phố Daegu . (또 집단감염…대구 대실요양병원 57명 )

Một khía cạnh của việc lây nhiễm Corona19 tại Hàn Quốc là virus này đang tập trung lan rộng xung quanh các cơ sở sinh hoạt tập thể. (코로나19 국내 감염의 한 축은 집단 시설을 중심으로 확산되고 있다는 것입니다.)

Một ca lây nhiễm quy mô lớn cũng đã được xác nhận vào ngày Ngày 20 tại thành phố Daegu, nơi đang tiến hành một cuộc tổng điều tra các việc dưỡng lão. (요양 시설을 전수조사 중인 대구에서 오늘(20일) 대규모 감염이 또 확인됐습니다.)

Phóng viên Choi Bo-gyu! (최보규 기자! )

[리포트]

Vâng vào ngày (20), 47 người được xác nhận bị nhiễm bệnh Corona 19 tại Thành phố Daegu. ( 네. 오늘(20일) 47명이 감염된 사실이 대구시에 의해 확인됐습니다.)

Nơi đã xảy ra lây nhiễm tập thể là Bệnh viện Điều dưỡng Daesil nơi có khoảng hơn 280 người cao tuổi và cả nhân viên đang sinh hoạt. ( 집단 감염이 발생한 대실요양병원에는 입소자와 종사자 등 280여 명이 생활하고 있습니다.)

Trước đó, 2 người được xác nhận vào ngày 18 và 8 người được xác nhận vào ngày (19). Họ chủ yếu là y tá và trợ lý điều dưỡng. ( 앞서 지난 18일에 2명, 어제(19일) 8명이 확진 판정을 받았는데 주로 간호사와 간호조무사 등 종사자였습니다.)

Nhưng vào ngày (20), 47 người đã được xác nhận thêm, chủ yếu là bệnh nhân. (하지만 오늘(20일) 오후 47명이 추가로 확진 판정을 받았는데 대부분 환자들이었습니다.)

Do đó, số bệnh nhân được xác nhận tại Bệnh viện Điều dưỡng Daesil là 57, bao gồm 45 bệnh nhân nhập viện và 12 công nhân. (이로써 대실요양병원의 확진자는 입원환자 45명, 종사자 12명 등 모두 57명으로 집계됐습니다.)

Thành phố Daegu đã tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về các cơ sở cộng đồng có nguy cơ nhiễm cao như trung tâm điều dưỡng và viện dưỡng lão kể từ ngày 13, và trong quá trình điều tra này đã phát hiên ra ổ nhiễm. ( 대구시가 지난 13일부터 요양원과 요양병원 등 고위험 집단 시설을 대상으로 전수 조사를 해 왔는데, 이 과정에서 확인된 겁니다.)

Tổng số đối tượng được khảo sát tại thành phố Daegu là 3.600 và 79% đã được chẩn đoán cho đến nay. ( 대구시의 전수 조사 대상자는 3만3천6백여 명으로 지금까지 79%에 대해 진단 검사가 이뤄졌습니다.)

Việc xét nghiệm kiểm tra cho 7.000 người còn lại dự kiến sẽ kết thúc vào ngày (21), nhưng không thể loại trừ khả năng sẽ có thêm người bị nhiễm được xác nhận thêm vào đầu tuần sau là ngày có kết quả. ( 남은 7천여 명에 대한 검사는 내일(21일)쯤 끝날 것으로 보이는데, 그 결과가 나올 다음 주 초까지는 집단 감염이 더 확인될 가능성을 배제할 수 없습니다.)

KBS 뉴스 최보규입니다.