Trong nửa cuối năm ngoái, những doanh nghiệp nhỏ mới mở tại Hàn Quốc được nhận được 70,9 tỷ won tiền hoàn thuế phí thanh toán thẻ.

179

Trong nửa cuối năm ngoái, những doanh nghiệp nhỏ mới mở tại Hàn Quốc được nhận được 70,9 tỷ won tiền hoàn thuế phí thanh toán thẻ. (작년 하반기 창업 영세업체 카드수수료 709억 환급)

Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Dịch vụ Giám sát Tài chính cho biết, 196.000 doanh nghiệp nhỏ mở trong nửa cuối năm ngoái sẽ nhận được tổng cộng 70,9 tỷ won phí tín dụng, trung bình 360.000 won / Một doanh nghiệp. (금융위원회와 금융감독원은 지난해 하반기 문을 연 영세 사업체 19만 6,000곳이 카드 수수료를 평균 36만원씩 총 709억원 환급받는다고 밝혔습니다.)

Những đối tượng được lựa chọn là những doanh nghiệp vừa và nhỏ vừa trở thành cửa hàng thành viên mới của công ty thẻ tín dụng từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm ngoái.(대상은 지난해 7월 1일부터 12월 31일까지 신규 신용카드 가맹점이 된 사업자 중 올해 상반기 영세·중소가맹점으로 선정된 곳들입니다.)

Năm ngoái, theo sửa đổi của luật giám sát tài chính tín dụng Hàn Quốc, những cửa hàng thành viên mới của công ty tín dụng, trước tiên sẽ được áp dụng tỷ lệ phí hoa hồng tùy theo ngành, sau đó xác nhận kết quả bán hàng nửa năm một lần. Nếu kết quả xác nhận cho thấy bạn là một doanh nghiệp vừa và nhỏ, cửa hàng của bạn sẽ được hoàn trả lại tiền thuế, là tiền chênh lệch sau khi trừ các khoản phí ưu đãi từ các khoản phí đã trả. (지난해 여신전문금융업 감독규정 개정으로 신규 신용카드 가맹점은 일단 업종 평균 수수료율을 적용받은 뒤, 반기마다 매출액 확인 결과, 영세·중소 가맹점에 해당되면 이미 낸 수수료에서 우대 수수료를 뺀 차액을 돌려받게 됩니다.)

연합뉴스TV 기사문의 및 제보 : 카톡/라인 jebo23