“Virus Corona đã ở ngay trước cửa nhà rồi” Hàn Quốc yêu cầu hạn chế các cuộc họp mặt tại nhà thờ

546

“Virus Corona đã ở ngay trước cửa nhà rồi” Thị trưởng thành phố Gwang Ju ông Lee Yong Seok yêu cầu hạn chế các cuộc họp mặt tại nhà thờ. (“코로나 문 앞까지” 이용섭 광주시장, 종교모임 자제 요청)

Thị trưởng thành phố Gwang Ju ông Lee Yong Seok đã đưa ra yêu cầu người dân hạn chế các buổi hội họp tại nhà thờ cuối tuần này trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 ở khu vực Gwang Ju đang diễn biễn phức tạp. ( 이용섭 광주광역시장은 광주지역 코로나 19 상황이 심각하다며, 이번 주말 종교 모임을 자제해달라고 요청했습니다.)

Ngoài ra, những trường hợp làm lễ tâjp thể mà không thể tránh khỏi thì cần tuân thủ theo những quy tắc giãn cách xã hội cấp độ 2, yêu cầu thực hiện triệt để đeo khẩu trang và đo thân nhiệt. (또 불가피하게 집합 예배할 경우 사회적 거리 두기 2단계 지침을 따르고, 마스크 착용과 발열 체크 등 방역 수칙을 철저히 지켜달라고 당부했습니다.)

Thị trưởng Lee cho biết : “Virus Corona đã đến tận trước cửa nhà của tất cả chúng ta nên cho đến tuần sau những buổi tiệc cưới xin hay ma chay hãy dùng phương pháp gián tiếp tránh gặp mặt biểu đạt lòng thành.” (이 시장은 코로나19가 우리 모두의 문 앞까지 와 있다며 결혼과 장례도 되도록 다음 주까지는 비대면으로 마음을 전해달라고 했습니다.)

Thị trưởng Lee nhấn mạnh rằng nếu trong tuần này người dân không thể tực giác hợp tác thì ông buộc lòng sẽ phải nâng mức giãn cách xã hội lên cấp độ 3. (이 시장은 이번 주말 자발적인 시민 협조가 이뤄지지 않아 감염이 확산하게 되면 사회적 거리 두기 단계를 3단계로 격상할 수밖에 없다고 강조했습니다.)