WHO “Hàn Quốc có thể quản lý tốt Corona 19 … Hàn Quốc vẫn chưa có dấu hiệu mang tính dịch học”

161

WHO “Hàn Quốc có thể quản lý tốt Corona 19 … Hàn Quốc vẫn chưa có dấu hiệu mang tính dịch học” (WHO “한국, 코로나19 관리 가능…역학적 변화 신호 아냐”)

Liên quan đến việc số lượng người bị nhiễm Coronavirus 19 tăng đột biến tại Hàn Quốc, tổ chức y tế thế giới tin tưởng ” Hàn Quốc có thể quản lý tốt dịch bệnh”. (세계보건기구 WHO는 한국에서 코로나19 확진자가 급증한 것과 관련해 “한국이 관리할 수 있을 것으로 믿는다”고 밝혔습니다.)

Tổng thư ký WHO, ông Adhanom Gerberus, nói tại trụ sở của WHO ở Geneva, Thụy Sĩ, “Số người Hàn Quốc được xác nhận bị nhiễm viêm phổi cho đến nay là 104 người.” Tôi tin rằng Hàn Quốc có thể làm được mọi thứ để kìm hãm Corona19. ” (테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 스위스 제네바 WHO 본부에서 브리핑을 통해 “한국이 보고한 확진자 수는 지금까지 104명”이라면서 “한국 당국이 코로나19를 억제하기 위해 모든 것을 할 수 있다고 믿는다”고 말했습니다.)

“Chúng tôi mong muốn Hàn Quốc có thể kìm hãm được sự phát dịch ngay từ giai đoạn đầu.” (그러면서 “초기 단계에서 발병이 억제될 수 있기를 기대한다”고 덧붙였습니다.)

Oliver Morgan, Giám đốc Thông tin Y tế , cũng viết rằng các trường hợp ở Hàn Quốc bắt nguồn từ “Một số nhóm riêng lẻ” và “Khi nhìn ở khía cạnh dịch học thì Đó không phải là dấu hiệu của sự thay đổi đặc biệt trên toàn cầu.” (올리버 모건 WHO 보건긴급정보 국장도 한국의 발병 사례가 “몇몇 개별적인 집단”에서 유래했다면서 “역학적으로 봤을 때 전 세계적으로 특별한 변화를 알리는 신호는 아니”라고 선을 그었습니다.)

“Chúng tôi đang mong đợi kết quả của hai thử nghiệm lâm sàng về điều trị Corona 19”, Twardros nói. “Chúng tôi mong đợi một kết quả sơ bộ trong vòng ba tuần tới đây.” (이와 함께 테워드로스 사무총장은 “코로나19 치료법 가운데 두 가지 임상시험 결과를 기대하고 있다”면서 “3주 내로 예비 결과가 나올 것으로 기대하고 있다”고 덧붙였습니다.)

YTN